[Download] Tải Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
Nội dung Text: Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Download


Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

 1. Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

  (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:……..
  ….., ngày… tháng… năm…

  ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP
  KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

  Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh………)

  (Tên tổ chức, cá nhân)…………………………………………………………………..
  Trụ sở tại:……………………………………………………………………………………
  Điện thoại:……………………………….., Fax…………………………………
  Được phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)……….. tại: xã……
  huyện……., tỉnh…….. theo Giấy phép khai thác số…… ngày…. tháng… năm….
  Nay xin được gia hạn giấy phép khai thác……… năm, từ tháng…. năm….
  đến tháng… năm……
  Diện tích khu vực khai thác xin gia hạn là …. ha.
  Được giới hạn bởi các điểm góc….. có toạ độ xác định trên bản đồ kèm
  theo.
  Trữ lượng:…… (tấn, m3,…) Thân khoáng…………….
  Công suất khai thác:……… (tấn, m3,…)
  Lý do xin gia hạn giấy phép khai thác:……………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………….
  (Tên tổ chức, cá nhân)…………… cam đoan thực hiện đúng quy định của
  pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

  (Tổ chức, cá nhân làm đơn)
  Ký tên, đóng dấu
  Tài liệu gửi kèm theo:


Download tài liệu Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản File Word, PDF về máy