[Download] Tải Mẫu đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản

Mẫu đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản
Nội dung Text: Mẫu đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản

Download


Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản

 1. Mẫu đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản

  (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:……..
  ….., ngày… tháng… năm…

  ĐƠN XIN GIA HẠN (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP
  THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

  Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh………)

  (Tên tổ chức, cá nhân)…………………………………………………………………….
  Trụ sở tại:……………………………………………………………………………………
  Điện thoại:…………………………………. Fax………………………………………..
  Được phép thăm dò (khảo sát) (tên khoáng sản)…………. tại xã…………, huyện …….,
  tỉnh…….. theo Giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản số……… ngày ….. tháng …….. năm …..
  Xin được gia hạn (cấp lại) Giấy phép thăm dò (khảo sát)……. tháng, từ ngày…. tháng….
  năm…. đến ngày…. tháng….. năm…..
  Đối với trường hợp xin gia hạn giấy phép thăm dò cần ghi rõ diện tích xin trả lại là
  ……….. (ha, km2).
  Diện tích tiếp tục thăm dò (khảo sát)………. (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm
  góc……. có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.
  Dự toán chi phí thăm dò (khảo sát):……….. ĐVN .
  Lý do xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát):………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  (Tên tổ chức, cá nhân)…………. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về
  khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

  (Tổ chức, cá nhân làm đơn)
  Ký tên, đóng dấu
  Tài liệu gửi kèm theo:


Download tài liệu Mẫu đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản File Word, PDF về máy