[Download] Tải Mẫu đơn xin đi học tập công tác nước ngoài – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin đi học tập công tác nước ngoài

Mẫu đơn xin đi học tập công tác nước ngoài
Nội dung Text: Mẫu đơn xin đi học tập công tác nước ngoài

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin đi học tập công tác nước ngoài – Tải về File Word, PDF

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn xin đi học tập công tác nước ngoài” là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường, phòng tổ chức hành chính, cơ quan cấp trên có thẩm quyền để xin về việc được đi học tập, công tác tại nước ngoài. Mẫu nêu rõ thời gian cụ thể, nước mà cá nhân đó đi công tác… Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin đi học tập công tác nước ngoài File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin đi học tập công tác nước ngoài

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin đi học tập công tác nước ngoài

 1. TRƯỜNG ……….. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐƠN VỊ:……………     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­
  ĐƠN XIN ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI 
  (Thời gian từ 1 tháng trở lên) 

  Kính gửi: ­ Ban Giám hiệu Trường ………………;

  ­ Phòng Tổ chức – Hành chính.

  ­ Khoa …

  ­ Bộ môn …

  Tôi tên là: ………………………. Sinh ngày: ……………………………………………………………………………….

  Hiện là CBGD thuộc Bộ môn:  ……………………… Khoa: ………………………………………………………..

  Thời gian bắt đầu làm việc chuyên môn theo: 

  Hợp đồng từ tháng ………….. năm ….., biên chế từ tháng …….. năm 

  Tôi làm đơn này xin đi: (học ThS, TS, thực tập, làm việc,…) vì: 

  1.   Tôi   đã   nhận   được   giấy   mời 
  của:    ……………………………………………………………………………………..
  đến làm việc từ: ………………….. đến ……………………, kinh phí do ……………………………tài trợ .

  2.  Tôi   đã   được   nhận   h ọc   bổng   của:  
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Trường ……………………………………………………,   nước    
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Thời gian du học dự định từ:  ………………………..đến: ……………………. 

  tại trường: …………………………………………………………..

  Ngành dự kiến theo học: …………………………………………………………………………………………………..

  Nay tôi làm đơn này xin Trường, Khoa, Bộ môn cho phép tôi được đi: (học ThS, TS, thực tập,  
  làm việc, …) …………………………………………………………………………………………………………………….

  Hiện nay tôi không còn nợ đề tài NCKH, tiền tạm ứng và bất kỳ khoản nào khác. Tôi xin hứa 
  chấp hành mọi Chính sách Đảng, Pháp luật Nhà nước, quy định Nhà trường và cấp trên, sẽ 
  hoàn thành mọi công việc chưa hoàn tất và bàn giao công việc đầy đủ trước khi đi. 

 2. ………….., ngày…..tháng…..năm….

  Thông tin liên lạc: Người làm đơn ký tên
  Email: ……………………………………………..

  ĐT…………………………………………………..

  XÁC NHẬN KHÔNG VƯỚNG MẮC CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

  Chi bộ *  P.KHCN­DA  P.KHTC  Khoa  Bộ môn 

  (nếu là Đảng viên)

                       
  * Đi từ 3 tháng trở lên phải có xác nhận của P.KHTC và P.KHCN­DA

  * Chi bộ chú ý theo dõi, nhắc nhở việc chuyển sinh hoạt Đảng trước khi đi.                               

Download tài liệu Mẫu đơn xin đi học tập công tác nước ngoài File Word, PDF về máy