[Download] Tải Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
Nội dung Text: Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp – Tải về File Word, PDF

“Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp” là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của người làm đơn, hành trình vận chuyển, thời gian vận chuyển, phương tiện vận chuyển… Mời bạn đọc cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

 1. Mẫu VC 03 BH theo Thông tư số  35/2010/TT­BCA ngày 11/10/2010

  (1)………………………….. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ………………………………. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­

  Số:……../…….. ………….., ngày…..tháng …..năm…..

  ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 
  Kính gửi:…………………………………………………………………………..(2)
  (1)………………………………………………………………………………………………………………………..
  Ủy nhiệm cho ông/bà:…………………………………………….Chức vụ……………………………………….

  CMND/Hộ chiếu số:………………… do: …………………………….cấp ngày ……../……../……………..

  Tổ chức vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo Hóa đơn GTGT số …………………………..

  ngày………./……../……… của (3): …………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Hành trình vận chuyển:……………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  2. Thời gian vận chuyển: Từ ngày ………./………/………. đến ngày ………/……../……………………

  3. Danh sách người điều khiển phương tiện, người áp tải và phương tiện vận chuyển như 
  sau:

  Khối lượng vận 
  Họ và tên người điều  Số CMND (hộ  BKS phương 
  chuyển trên 
  TT khiển phương tiện, áp  chiếu), giấy  tiện vận 
  mỗi phương 
  tải phép chuyển
  tiện

  Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ các quy định ghi trong Giấy phép vận chuyển. Khi có thay đổi  
  về  các nội dung đã đăng ký  ở  trên chúng tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ 
  quan biết./.

  Lãnh đạo cơ quan, tổ chức
  (Ký tên, đóng dấu)

  Ghi chú: (1): Tên Tổ chức đăng ký vận chuyển; (2) tên cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển;(3)  

 2. Tên cơ quan cấp Hóa đơn GTGT. 

Download tài liệu Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp File Word, PDF về máy