[Download] Tải Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS

Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS
Nội dung Text: Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS – Tải về File Word, PDF

Tài liệu “Mẫu đơn xin được đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS” là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, xếp loại học lực… Mời các bạn cùng tham khảo

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TỐT NGHIỆP THCS
  NĂM HỌC .……..­………

  Kính gửi: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS

  Em tên:………………………………………………………………………………………………………………….

  Ngày sinh:………………………………………………………………………………Giới tính:………………. 

  Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………………….

  Có hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………………………..

  Hiện đang cư trú tại:………………………………………………………………………………………………

  Dân tộc:……………………………………………….., được hưởng ưu tiên, khuyến khích………….

  Đã học hết chương trình THCS năm………………………………………………………………………..

  tại trường THCS:…………………………………………………………………………………………………..

  Xếp loại năm học lớp 9: * Hạnh kiểm:……………………………………………..

                 * Học Lực:……………………………………………………………….. 

  Nay làm đơn này kính xin BGH nhà trường cho em được đăng ký xét tốt nghiệp THCS  
  tại Hội đồng.

  Các giấy tờ gửi kèm theo gồm: 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………….., ngày..tháng…năm…

  Kính đơn

Download tài liệu Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS File Word, PDF về máy