[Download] Tải Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Nội dung Text: Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Download


Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

 1. Mẫu đơn xin chuyển nhượng
  quyền khai thác khoáng sản

  (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:……..
  ….., ngày… tháng… năm…

  ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG
  QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

  Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh………)

  (Tên tổ chức, cá nhân)…………………………………………………………………
  Trụ sở tại:…………………………………………………………………………………..
  Điện thoại:…………………………………………, Fax………………………………….
  Xin được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)………..
  theo Giấy phép khai thác số… ngày… tháng… năm… để hoạt động khai thác mỏ (tên
  mỏ)…….., thuộc xã….. huyện….., tỉnh……
  Thời hạn được khai thác…. năm, từ tháng… năm… đến tháng…. năm….
  Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)……………..
  Trụ sở tại:…………………………………………………………………………………………
  Điện thoại:……………………………………….., Fax:………………………………………
  Quyết định thành lập doanh nghiệp số…., ngày…. tháng… năm….(Đăng ký kinh
  doanh số… ngày… tháng… năm…).
  Giấy phép đầu tư số…. ngày…. tháng…. năm… của (Cơ quan cấp giấy phép đầu
  tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
  Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số…. ký ngày… tháng… năm… và các văn
  bản khác liên quan.
  Lý do xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: ……………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………….

 2. Thời gian bắt đầu chuyển nhượng kể từ ngày…. tháng… năm…

  (Tổ chức, cá nhân làm đơn)
  Ký tên, đóng dấu
  Tài liệu gửi kèm theo:

Download tài liệu Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản File Word, PDF về máy