[Download] Tải Mẫu đơn xin chế biến khoáng sản – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin chế biến khoáng sản

Mẫu đơn xin chế biến khoáng sản
Nội dung Text: Mẫu đơn xin chế biến khoáng sản

Download


Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin chế biến khoáng sản

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin chế biến khoáng sản – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin chế biến khoáng sản File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin chế biến khoáng sản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin chế biến khoáng sản

 1. Mẫu đơn xin chế biến khoáng sản

  (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:……..
  ….., ngày… tháng… năm…

  ĐƠN XIN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

  Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh………)

  (Tên tổ chức, cá nhân):…………………………………………………………………
  Trụ sở tại:……………………………………………………………………………………
  Điện thoại:…………………………………………., Fax:………………………………
  Quyết định thành lập doanh nghiệp số…., ngày…. tháng… năm….(Đăng ký
  kinh doanh số… ngày… tháng… năm…).
  Giấy phép đầu tư số…. ngày…. tháng…. năm… của (Cơ quan cấp giấy
  phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
  Xin được chế biến (tên khoáng sản)……………… thành sản phẩm…… (tên và
  chất lượng sản phẩm)……………..
  Nguồn nguyên liệu để chế biến:…………………………………………………………
  Công nghệ, thiết bị (loại, công suất)…………………………………………………..
  Sản lượng sản phẩm các loại…………………………………………………………….
  Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng)………………………………………………….
  Thời hạn …. năm, từ tháng…. năm…. đến tháng…. năm………
  (Tên tổ chức, cá nhân)………… cam đoan thực hiện đúng quy định của
  pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

  (Tổ chức, cá nhân làm đơn)
  Ký tên, đóng dấu
  Tài liệu gửi kèm theo:


Download tài liệu Mẫu đơn xin chế biến khoáng sản File Word, PDF về máy