[Download] Tải Mẫu đơn xác nhận thành viên trong hộ gia đình – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xác nhận thành viên trong hộ gia đình

Mẫu đơn xác nhận thành viên trong hộ gia đình
Nội dung Text: Mẫu đơn xác nhận thành viên trong hộ gia đình

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xác nhận thành viên trong hộ gia đình – Tải về File Word, PDF

“Mẫu đơn đề nghị xác nhận có nhà ở” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn, là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc xác nhận có nhà ở. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin được xác nhận… Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xác nhận thành viên trong hộ gia đình File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xác nhận thành viên trong hộ gia đình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xác nhận thành viên trong hộ gia đình

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN XIN 
  XÁC NHẬN THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH

  Kính gửi: Ban công an phường ……………………………………………………

  Họ và tên người khai: ………………………………………………………………………………………………………………………
  Năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Dân tộc: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Nơi thường trú/tạm trú: ……………………………………………………………………………………………………………………
  Tôi làm đơn này, kính đề nghị Ban Công an phường …………………………  xác nhận cho tôi nội dung sau: 
  Ngày ………………………….., hộ gia đình ông ………………………………………. được Ủy ban nhân dân phường   
  …………………………………… cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất số …………………………………..
  Nay, tôi làm đơn này, kính đề nghị Ban công an phường ………………………….  xác nhận cho tôi nội dung 
  là: Tại thời điểm cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất số ………….. (như nêu trên), trong Hộ gia 
  đình ông …………………………………………. gồm có các thành viên sau:
  1. Ông ……………………………… Sinh năm ……………… CMND số ………………………………………………….. 
  Thường trú tại: …………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Bà ………………………………… Sinh năm ……………… CMND số ………………………………………………….. 
  Thường trú tại: …………………………………………………………………………………………………………………..
  3. Chị ………………………………. Sinh năm ……………… CMND số ………………………………………………….. 
  Thường trú tại: …………………………………………………………………………………………………………………..
  4. Chị ………………………………. Sinh năm ……………… CMND số ………………………………………………….. 
  Thường trú tại: …………………………………………………………………………………………………………………..
  Ngoài những người có tên nêu trên, Hộ gia đình ông …………………………… không còn thành viên nào khác 
  và chỉ  những người có tên nêu trên là người có quyền sử  dụng đối với thửa đất đã được cấp Giấy  
  Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất số ………………..
  Mục đích của việc xin xác nhận: Làm các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
  Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời  
  khai của mình.
  …………….., ngày ….. tháng ….. năm ……..
  NGƯỜI VIẾT ĐƠN
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  XÁC NHẬN CỦA BAN CÔNG AN PHƯỜNG ………………………………..

Download tài liệu Mẫu đơn xác nhận thành viên trong hộ gia đình File Word, PDF về máy