Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự

Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự
Nội dung Text: Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự


“Đơn khởi kiện vụ án dân sự” là mẫu đơn khởi kiện được cá nhân lập ra và gửi tới tòa án nhân dân để khởi kiện về một việc nào đó. Mẫu đơn khởi kiện nêu rõ thông tin của người khởi kiện, người bị kiện, nội dung khởi kiện…. Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự File Word, PDF về máy

Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự

 1. Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP
  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ……………………..(1), ngày…..tháng….năm…..

  ĐƠN KHỞI KIỆN
  Kính gửi: Toà án nhân dân (2) ……………….

  Người khởi kiện: (3) …………………………………………………………………………………………….

  Địa chỉ: (4) …………………………………………………………………………………………………………

  Số điện thoại: ………………………… (nếu có); số fax: ………………………. (nếu có)
  Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………. (nếu có)

  Người bị kiện: (5) ………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ (6) ………………………………………………………………………………………………………….

  Số điện thoại: …………………. (nếu có); số fax: …………………… (nếu có)
  Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………. (nếu có)

  Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7) ……………………………………………………..

  Địa chỉ: (8)…………………………………………………………………………………………………………..

  Số điện thoại: …………………………. (nếu có); số fax: ……………….. (nếu có)
  Địa chỉ thư điện tử : ……………………. (nếu có)
  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) ………………………………………………..

  Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………………………………………….

  Số điện thoại: …………………………… (nếu có); số fax: ……………………… (nếu có)
  Địa chỉ thư điện tử: ………………………….. (nếu có)

  Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)……………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………

  Người làm chứng (nếu có) (12) ………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ: (13) ……………………………………………………………………………………………………….

 2. Số điện thoại: ……………………………… (nếu có); số fax: ……………………….. (nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử: …………………………….. (nếu có).
  Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)………………………………..

  1 ……………………………………………………………………………………………………………………….

  2 ……………………………………………………………………………………………………………………….

  (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …….

  Người khởi kiện (16)

  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23-DS:
  (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).
  (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì
  cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví
  dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ
  Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ
  của Toà án đó.

  (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là
  người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi
  dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của
  người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên
  cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện
  đó.

  (4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì
  ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh
  H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ
  chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố
  H).
  (5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

  (6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

  (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

  (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải
  đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà,

 3. bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

  (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án
  (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các
  đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

  (16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi
  kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành
  vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm
  chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi
  kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn
  khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân
  sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện,
  thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ
  của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh
  nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi
  kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c
  khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Download tài liệu Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button