[Download] Tải Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm (Mẫu số: 83-DS) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm (Mẫu số: 83-DS)

Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm (Mẫu số: 83-DS)
Nội dung Text: Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm (Mẫu số: 83-DS)

Download


Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm (Mẫu số: 83-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm (Mẫu số: 83-DS) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm (Mẫu số: 83-DS) File Word, PDF về máy

Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm (Mẫu số: 83-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm (Mẫu số: 83-DS)

 1. Mẫu số 83­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  ……, ngày….. tháng …… năm……

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
  XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

  đối với Bản án (Quyết định)…………..(1) số… ngày… tháng… năm…
  của Tòa án nhân dân………………….
  Kính gửi:(2) ..………………………………………………

  Họ tên người đề nghị:(3)………………………………………………………………………
  Địa chỉ:(4)…………………………………………………………………………………………….
  Là:(5) ………………………………………………………………………………………………….
  trong vụ án về…………………………………………………………………………………….
  Đề  nghị  xem xét theo thủ  tục tái thẩm Bản án (Quyết định)(6)……….. số…. ngày… 
  tháng … năm … của Tòa án nhân dân……… đã có hiệu lực pháp luật.
  Lý do đề nghị:(7)………………………………………………………………………………….
  Yêu cầu của người đề nghị:(8)………………………………………………………………
  Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:(9)
  1. Bản sao Bản án (quyết định) số……………… ngày….. tháng….. năm….. của Tòa án 
  nhân dân………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………………..

  NGƯỜI LÀM ĐƠN(10)

 2.  Hướng dẫn sử dụng mẫu số  8
    3­DS
     :
  (1), (6) Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là bản án phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”…
  (2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm quy định tại Điều 354 Bộ  luật tố tụng 
  dân sự (ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao).
  (3) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người làm đơn là cơ quan, 
  tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của  
  cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty X do ông Nguyễn Văn A ­ Tổng giám đốc làm đại diện).
  (4) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi đầy đủ  địa chỉ  nơi cư  trú; nếu là cơ  quan, tổ  chức thì 
  ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.
  (5) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người làm đơn (ví dụ: là nguyên đơn).
  (7) Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm.
  (8) Ghi yêu cầu của người đề nghị (ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị 
  theo thủ  tục tái thẩm, huỷ  Bản án dân sự  phúc thẩm số  10/2017/DSPT ngày 10­02­2017 của Tòa án 
  nhân dân tỉnh A để xét xử sơ thẩm lại theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự).
  (9) Ghi tên tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (ví dụ: 1. Bản sao Bản án số…; 2. Bản sao Chứng minh  
  nhân dân….3. Quyết định số…/QĐ­UBND ngày……..).
  (10) Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn; người đề nghị là cơ 
  quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên  trực tiếp và đóng dấu 
  trực tiếp vào đơn.

Download tài liệu Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm (Mẫu số: 83-DS) File Word, PDF về máy