[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

Mẫu đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

Download


Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

 1. Ho It 1 Ii{1i (IIL Till 1 Ii°:•j
  Du c 14) ._ ‘.`la ci{‘A – Hann phut

  )(j^ I* NGIII TO HL” t IIt>I NGHI IHt .UNG NIE`. D-‘J OT

  An h

  On A )i I zip Ph.ip iin ngirc I1 . tO n g 1;. (` n’T.i` i;;
  tl’i:h 2{}
  04:
  Can Clt Ei .c 2 25 c>bj
  24; ;._lin’1 ‘ 22 2u(.IJ, _D -C.P ng ,’ 0 1/312005 cua
  Chinh ph i ilrc n« d i n th i hAn h m ot ..sO til,-u Phl:p 1cnh ‘tin :’IgEft ii tu n
  C -i n c Cr ( 2 ) ……. . …. . …………………………………………………………………… .

  T i n 0 chic ton gi i o ( Ch,,-! jr, hoa ……. .
  tgtxi dai dItn ……. ………………………………… .. ..,…………….. , …. a … …. ..
  lath: t^. ^ ………………^…….._…… Pi’?L ril iI’:}i ton g

  Dt ng hhi t() c htrc hOI 11 . dp i hOl
  VA V(Jj nbi dun;M:

  LN do t6 c1Uc :………………… ………….
  F) ua’
  m tt> chUc ……………………………. ……………………… … .. … … …
  T;.A `Tiara :3 chta;: ……………………………………. ………………………. …
  Jlr te’i illh MU S 1 iltr
  PLO

  – ll lr LIU :………………….. ……………………. . .. ………
  Can kt’t Lila A W e tOn id ih:UL tlll’n d6n „y rl,l

  ^) ilti tit’lrx lli r
  t
  ‘n k^ :.n It l ngjl i. E ai 11^6i. ,

  .,4a`, …nOrn… FMI. T6 C’HLC TON
  DO AM Flu ht : 41 hv:lp 16. K”Clt r) :1„ !,rI, L^iC_ ‘

  Ccc q=_iari t

  – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – —- – – – –
  (1) l’O ch. uc tin gray ca sr ho n;hi thcrarn men,
  dal ilui gIri hr s (f c!rn U B D ca huy n: hvi n ghi. dui
  hot cap tru,I?’ trarg hotic t!`an duo vii hf)
  a den Ba n rr^7I ;,ial) C h /r [;ht; : lzoi rghi, da
  fzus kh”ll.,
  hur)c h_u trrrung h op tren t, ra hr.; „_r den L’B. -O cap
  tinh.
  (2 C’utn cu two qui rt, cast t;a’c hirc o n icu).

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội File Word, PDF về máy