[Download] Tải Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-08) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-08)

Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-08)
Nội dung Text: Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-08)

Download


Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-08) được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-08) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-08) File Word, PDF về máy

Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-08)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-08)

 1. TP-CC-08
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)…………………………

  Chúng tôi gồm các công chứng viên có tên sau đây:

  STT Họ và tên Số, ngày tháng năm Chỗ ở hiện nay
  của Quyết định bổ
  nhiệm/bổ nhiệm lại
  công chứng viên

  1

  2

  …..

  đề nghị cho phép thành lập Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:
  1. Tên Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………..
  2. Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………..
  3. Họ và tên Trưởng Văn phòng công chứng:…………………………………….
  Chúng tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với việc thành lập Văn
  phòng công chứng theo quy định của pháp luật.

  Tỉnh (thành phố)…., ngày……tháng…….năm………
  Người đề nghị
  (ký và ghi rõ họ tên những người đề nghị)

Download tài liệu Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-08) File Word, PDF về máy