[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy phép – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy phép

Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy phép
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy phép

Download


Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy phép ; Mẫu 08/ATBX-CP
(Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy phép – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy phép File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy phép

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy phép

 1. Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy phép ; Mẫu 08/ATBX-CP

  TÊN CƠ SỞ ĐỀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  NGHỊ GIA HẠN
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  GIẤY PHÉP

  ….., ngày…. tháng… năm….
  Số:…….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP

  Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

  (Sở Khoa học và Công nghệ….)

  Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị sửa đổi giấy phép:

  Địa chỉ:

  Điện thoại: Fax: E-mail:

  Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ….) sửa đổi
  giấy phép

  (Tên giấy phép)

  được cấp ngày:

  cơ quan cấp:

  có thời hạn đến ngày:

  1. Tên cơ sở bức xạ: (Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

 2. Địa chỉ:

  Điện thoại: Fax: E-mail:

  2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ:

  Chức vụ: Giới tính: Nam (Nữ)

  3. Các nội dung đề nghị sửa đổi:

  4. Các hồ sơ kèm theo:

  (1)

  (2)

  (3)

  ……….. (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị sửa đổi giấy phép) cam kết cung
  cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm
  soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm
  chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy
  phép.

  Người quản lý cơ sở

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy phép File Word, PDF về máy