[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng

Mẫu đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng

Download


Mẫu đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng (Ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng – Tải về File Word, PDF

Lần đăng ký cấp chứng chỉ
…………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————–………., ngày….. tháng….. năm……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG Kính gửi: Sở Xây dựng……………………………….. 1. Tên cá nhân: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3. Nơi sinh: 4. Quốc tịch: 5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu): 6. Địa chỉ thường trú:…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng

 1. Mẫu đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng

  (Ban hành theo Quyết định số: 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của
  Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Lần đăng ký
  cấp chứng chỉ
  ………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————————

  ………., ngày….. tháng….. năm……..

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  Kính gửi: Sở Xây dựng………………………………..

  1. Tên cá nhân:

  2. Ngày, tháng, năm sinh:

  3. Nơi sinh:

  4. Quốc tịch:

  5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

  6. Địa chỉ thường trú:

  – Số điện thoại liên hệ:

  – E.mail:

 2. – Webside:

  7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

  8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

  – Thời gian đã hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  công trình (kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
  hạng 2 đến thời điểm xin nâng hạng);

  – Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí
  đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện theo qui định tại Điều 3 của Quy
  chế này;

  – Tham gia khoá bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách
  đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây
  dựng công trình (giấy chứng nhận).

  Đề nghị được nâng kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thành kỹ sư định
  giá xây dựng hạng 1.

  Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề
  trong theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy
  định của pháp luật có liên quan.

  Người làm đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng File Word, PDF về máy