[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép

Download


Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép ; Mẫu 07/ATBX-CP
(Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép

 1. Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép ; Mẫu 07/ATBX-CP

  TÊN CƠ SỞ ĐỀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  NGHỊ GIA HẠN
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  GIẤY PHÉP

  ….., ngày…. tháng… năm….
  Số:…….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP

  Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

  (Sở Khoa học và Công nghệ….)

  Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép (1):

  Địa chỉ:

  Điện thoại: Fax: E-mail:

  Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ….) gia hạn
  giấy phép

  (Tên giấy phép)

  được cấp ngày:

  cơ quan cấp:

  có thời hạn đến ngày:

  1. Tên cơ sở bức xạ: (Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

 2. Địa chỉ:

  Điện thoại: Fax: E-mail:

  2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ:

  Chức vụ: Giới tính: Nam (Nữ)

  ……… (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) đã kiểm tra thực tế,
  đối chiếu với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đã nộp ngày……và điều kiện quy định
  ghi trong giấy phép, bảo đảm rằng:

  – Không có thay đổi liên quan đến hồ sơ xin cấp giấy phép;

  – Các điều kiện quy định ghi trong giấy phép vẫn được tuân thủ.

  ……….. (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) cam kết cung cấp
  đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát
  bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh
  các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

  Người quản lý cơ sở

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  (1)
  Trong trường hợp có thay đổi liên quan đến hồ sơ xin cấp giấy phép, điều kiện
  quy định ghi trong giấy phép, tổ chức hoặc cá nhân có giấy phép cần thực hiện báo
  cáo với cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ trước khi xin
  gia hạn giấy phép.

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép File Word, PDF về máy