[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của

Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của

Download


Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của

 1. Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công
  trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  ……………… ngày …….tháng …. năm ……

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG

  GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH

  KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

  Kính gửi: ………………………….

  1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:

  Địa chỉ:

  Điện thoại: Fax: E-mail:

  2. Tên công trình:

  3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số, ngày tháng năm, cơ quan cấp) hoặc
  hợp đồng thuê đất

  4. Giấy phép hoạt động của công trình (số, ngày tháng năm, nơi cấp)

  5. Vị trí địa lý (kinh độ, vĩ độ)

 2. 6. Địa điểm (thôn, xã, huyện, tỉnh)

  7. Tên sông: (nếu là công trình thuỷ văn); thuộc hệ thống sông…

  9. Các yếu tố quan trắc:

  10. Thời gian hoạt động: từ ngày….tháng ….năm …. đến ngày….tháng
  ….năm …

  11. Căn cứ Thông tư số ngày tháng năm của Bộ Tài
  nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí
  tượng thuỷ văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban
  nhân dân tỉnh…) gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động cho (tên công
  trình) với các nội dung sau đây:

  (Ghi rõ thời gian/loại công việc mà tổ chức, cá nhân xin gia hạn/điều chỉnh
  nội dung giấy phép hoạt động)

  (Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng các quy định
  của giấy phép và quy định pháp luật có liên quan./.

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

  (ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của File Word, PDF về máy