[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Download


Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Kính gửi: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (1)

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất – Tải về File Word, PDF

1. Chủ giấy phép: 1.1. Tên chủ giấy phép: ……………………………………………………. …. 1.2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………. 1.3. Điện thoại: ………. Fax: …………. Email: …………………………… 1.4. Quyết định thành lập (hoặc giấy đăng ký kinh doanh) số …………… ngày …. tháng ….. năm …… do…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

 1. Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước
  dưới đất

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG
  GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

  Kính gửi: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (1)

  1. Chủ giấy phép:
  1.1. Tên chủ giấy phép: ……………………………………………………. ….
  1.2. Địa chỉ: …………………………………………………………………….
  1.3. Điện thoại: ………. Fax: …………. Email: ……………………………
  1.4. Quyết định thành lập (hoặc giấy đăng ký kinh doanh) số …………… ngày
  …. tháng ….. năm …… do (tên cớ ký quyết định thành lập hoặc tên cơ quan cấp giấy
  đăng ký hoạt động kinh doanh)
  Các thông tin giấy phép đã được cấp: (Giấy phép số ….., cấp ngày …. tháng ….
  năm …. , cơ quan cấp ……..; quy mô hành nghề ……, thời gian hành nghề ……)
  2. Tình hình thực hiện các quy định của giấy phép:
  …………………………………………………………………………………(2)
  3. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép:
  ………………………………………………………………………………… (3)
  4. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung để nghị điều chỉnh giấy phép:
  Thời hạn đề nghị gia hạn: (ghi rõ số tháng/hoặc năm nhưng tối đa không quá 03
  năm)
  Nội dung đề nghị điều chỉnh: (Ghi rõ quy mô đề nghị điều chỉnh)
  5. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:
  …………………………………………………………………………………. (4)
  (tên tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép) đã sao gửi
  một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố
  …………………………………………………………………………….………… (5)
  (tên tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dụng giấy phép) có đủ năng
  lực chuyên môn kỹ thuật để hành nghề khoan nước dưới đất quy mô …….. Đề nghị (tên
  cơ quan cấp phép) xem xét gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành khoan nước
  dưới đất theo những nội dung nêu trên. (tên tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh
  nội dung giấy phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy định của giấy phép và các
  quy định của pháp luật về tài nguyên nước./.
  ……., ngày …. tháng …. năm ……

 2. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép
  (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN
  (1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ tài Nguyên và Môi trường (nếu hành nghề với quy
  mô lớn) hoặc UBND tỉnh/thành phố (nếu hành nghề với quy mô vừa và nhỏ)
  (2) Chủ giấy phép tự đánh giá về tình hình thực hiện quy định của giấy phép
  trong quá trình hành nghề như: tuân thủ quy trình kỹ thuật khoan, bảo vệ nguồn nước
  dưới đất, về thực hiện chế độ báo cáo, kết quả các công trình thăm dò, khoan khai thác
  nước dưới đất; về tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước và
  các quy định khác của pháp luật có liên quan ….
  (3) Nêu rõ những lý do: về thời gian của giấy phép đã được cấp, thay đổi về năng
  lực chuyên môn kỹ thuật, …. so với thời điểm được cấp giấy phép cũ, ….
  (4) Liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ
  (5) Tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký địa chỉ thường trú của tổ chức, cá nhân đề
  nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép (trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục
  Quản lý tài nguyên nước)

  Ghi chú: Hồ sơ đề nghị cấp gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép gửi tới Cục
  Quản lý tài nguyên nước đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng
  Bộ Tài nguyên và Môi trường; gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp
  thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố.

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất File Word, PDF về máy