[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

Mẫu đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

Download


Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

 1. Mẫu đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP MỚI

  Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT

  Vụ Khoa học công nghệ

  Căn cứ vào kết quả lai tạo, tuyển chọn và khảo nghiệm giống cây trồng lâm
  nghiệp, chúng tôi làm đơn này đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định và
  công nhận giống cây lâm nghiệp mới dưới đây để đưa vào sản xuất giống phục vụ
  trồng rừng

  A – Phần dành cho người làm đơn

  Tên chủ sở hữu giống mới:

  (đơn vị, cá nhân)

  Địa chỉ:(kèm số Điện
  thoại/Fax/E-mail nếu có)

  Tên giống cây trồng lâm 1.Tên khoa học: 4.Tổ hợp lai:
  nghiệp mới

 2. 2.Tên Việt Nam: 5.Xuất xứ:

  3.Mã số thí nghiệm: 6.Giống đột biến:

  Lý lịch giống mới  Giống mới nhập nội

   Giống mới tuyển chọn

   Giống mới lai tạo và công thức lai

   Cây đầu dòng chọn từ:

   Rừng tự nhiên

   Rừng trồng

   Tổ hợp lai nhân tạo

   Lai tự nhiên.

  Tóm tắt quá trình chọn, tạo; – Địa điểm
  khảo nghiệm (trong phòng,
  – Thời gian
  ngoài thực địa):

  – Điều kiện lập địa

  – Quy mô diện tích

  – Số lần lặp

  Những đặc điểm ưu việt của – Sinh trưởng
  giống mới so với giống hiện

 3. hành ở thời điểm đề nghị – Năng suất
  công nhận
  – Chất lượng

  – Khả năng chống chịu

  Ngày … tháng … năm 200…

  Chữ ký của người làm đơn

  (Dấu của đơn vị nếu có)

  B – Phần dành cho Vụ Khoa học công nghệ

  Đơn nhận ngày … tháng … năm 200…

  Ngày kiểm tra hiện trường:

  Ngày họp Hội đồng thẩm định:

  Ngày … tháng … năm 200…

  Đại diện Vụ KHCN

  Ký tên

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới File Word, PDF về máy