[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

Download


Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

 1. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn
  chuyên dùng

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  ……………… ngày …….tháng …. năm ……

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
  CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

  Kính gửi: …………………………………

  1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép:

  Địa chỉ:

  Điện thoại: Fax: E-mail:

  2. Tên công trình:

  3. Giấy phép số ……. ngày…… tháng …. năm …….

 2. Căn cứ Thông tư số ngày tháng năm của Bộ Tài nguyên và
  Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ
  văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân
  tỉnh…) cấp lại Giấy phép hoạt động cho công trình (tên công trình)

  Nêu cụ thể lý do đề nghị cấp lại giấy phép

  (Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết và chịu trách nhiệm trước
  pháp luật về sự chính xác của các thông tin nêu trên./.

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

  (ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng File Word, PDF về máy