[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, cấp thiết bị bức xạ – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, cấp thiết bị bức xạ

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, cấp thiết bị bức xạ
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, cấp thiết bị bức xạ

Download


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ,
cấp thiết bị bức xạ ; Mẫu

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, cấp thiết bị bức xạ – Tải về File Word, PDF

04/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, cấp thiết bị bức xạ File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, cấp thiết bị bức xạ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, cấp thiết bị bức xạ

 1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, nâng

  cấp thiết bị bức xạ ; Mẫu 04/ATBX-CP

  TÊN CƠ SỞ ĐỀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  NGHỊ CẤP GIẤY
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  PHÉP

  ….., ngày…. tháng… năm….
  Số:…….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NÂNG CẤP, MỞ RỘNG PHẠM VI,
  MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BỨC XẠ,
  NÂNG CẤP THIẾT BỊ BỨC XẠ

  Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

  (Sở Khoa học và Công nghệ….)

  Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép:

  Địa chỉ:

  Điện thoại: Fax: E-mail:

  Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ….) cấp
  giấy phép

  – Nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ

  – Nâng cấp thiết bị bức xạ

  1. Tên cơ sở bức xạ: (Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

 2. Địa chỉ:

  Điện thoại: Fax: E-mail:

  2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ:

  Chức vụ: Giới tính: Nam (Nữ)

  3. Phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ xin được mở rộng
  (hoặc chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị xin được nâng cấp):

  4. Các hồ sơ kèm theo:

  (1)

  (2)

  (3)

  ……….. (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) cam kết cung cấp
  đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát
  bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh
  các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

  Người quản lý cơ sở

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, cấp thiết bị bức xạ File Word, PDF về máy