[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ

Download


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ ; Mẫu 05/ATBX-CP
(Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ

 1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ ; Mẫu 05/ATBX-CP

  TÊN CƠ SỞ ĐỀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  NGHỊ CẤP GIẤY
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  PHÉP

  ….., ngày…. tháng… năm….
  Số:…….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DỊCH VỤ AN TOÀN BỨC XẠ

  Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

  Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép:

  Địa chỉ:

  Điện thoại: Fax: E-mail:

  Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ,
  bao gồm

  – Dịch vụ đo liều cá nhân

  – Dịch vụ kiểm xạ

  – Dịch vụ kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị đo lường bức xạ

  1. Tên cơ sở cung cấp dịch vụ: (Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp
  giấy phép)

  Địa chỉ:

 2. Điện thoại: Fax: E-mail:

  2. Họ và tên người quản lý cơ sở cung cấp dịch vụ:

  Chức vụ: Giới tính: Nam (Nữ)

  3. Các hồ sơ kèm theo:

  (1) Phiếu khai báo cơ sở hoạt động dịch vụ (theo mẫu phiếu khai báo cơ sở
  bức xạ)

  (2) Hồ sơ nhân viên dịch vụ an toàn bức xạ (theo mẫu hồ sơ nhân viên bức
  xạ)

  (3) Bản đánh giá an toàn bức xạ (cho các hoạt động có liên quan đến nguồn
  bức xạ, chất thải phóng xạ)

  4. Các hồ sơ có liên quan khác:

  (1)

  (2)

  (3)

  ……….. (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) cam kết cung cấp
  đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát
  bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh
  các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

  Người quản lý cơ sở

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ File Word, PDF về máy