[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt

Download


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt – Tải về File Word, PDF

cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt ; Mẫu

06/ATBX-CP
(Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt

 1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt ; Mẫu 06/ATBX-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ….., ngày…. tháng… năm….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
  CHO NHÂN VIÊN LÀM CÔNG VIỆC BỨC XẠ ĐẶC BIỆT

  Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

  Họ và tên:

  Số CMND:

  Nơi làm việc (hoặc nơi ở):

  Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép làm công việc bức xạ đặc
  biệt

  (Tên công việc)

  Các hồ sơ kèm theo:

  (1) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ

  (2) Giấy chứng nhận sức khỏe

  (3) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ

  (4) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn khác

 2. Tôi cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà
  nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo
  đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các
  điều kiện ghi trong giấy phép.

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

  (ký, ghi rõ họ tên)

  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA
  PHƯƠNG

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt File Word, PDF về máy