[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Download


Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (Ban hành theo Quyết định số: 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng – Tải về File Word, PDF

Lần đăng ký cấp chứng chỉ
…………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————–………., ngày….. tháng….. năm……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG Kính gửi: Sở Xây dựng……………………………….. 1. Tên cá nhân: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3. Nơi sinh: 4. Quốc tịch: 5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu): 6. Địa chỉ…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

 1. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

  (Ban hành theo Quyết định số: 06/2008/QĐ-BXD

  ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Lần đăng ký
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  cấp chứng chỉ
  …………………
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————————

  ………., ngày….. tháng….. năm……..

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  Kính gửi: Sở Xây dựng………………………………..

  1. Tên cá nhân:

  2. Ngày, tháng, năm sinh:

  3. Nơi sinh:

  4. Quốc tịch:

  5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

  6. Địa chỉ thường trú:

  – Số điện thoại liên hệ:

 2. – E.mail:

  – Webside:

  7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

  8. Trình độ chuyên môn:

  – Văn bằng chuyên môn đã được cấp;

  – Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây
  dựng đã được cấp.

  9 Kinh nghiệm nghề nghiệp:

  – Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;

  – Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây
  dựng công trình đã thực hiện theo qui định tại Điều 3 của Quy chế này.

  Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: …

  Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết
  hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định
  của pháp luật có liên quan.

  Xác nhận của UBND cấp xã hoặc của cơ Người làm đơn
  quan, tổ chức nơi công tác
  (Ký và ghi rõ họ tên)
  (Ký và đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng File Word, PDF về máy