[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ định giá đất – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ định giá đất

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ định giá đất
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ định giá đất

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ định giá đất – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất” Đơn này được ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất là một trong những biểu mẫu không thể thiếu trong Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ định giá đất File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ định giá đất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ định giá đất

 1. Phụ lục số 02

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT­BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của  
  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  Ảnh CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  4x6cm Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 
  ­­­­­­­­­­­­­­­

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT

  Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng một cửa)

  1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………..Nam/Nữ………….

  2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………

  3. Quê quán:……………………………………………………………………………………………………………

  4. Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………..

  5. Số chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu):………………………..

  Ngày cấp:…………………………………………………..Nơi cấp:……………………………………………..

  6. Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………..

  7. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………

  8. Số điện thoại để liên hệ: di động:………………………….cố định: …………..; email: ………

  9. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành đào tạo): …………………………………………….

  Kèm theo đơn 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ (ghi rõ bản gốc hay bản sao) sau đây:

  1)…………………………………………………………………………………………………………………………..

  2)…………………………………………………………………………………………………………………………..

  3)…………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. 10. Đăng ký nhận kết quả:  □ Trực tiếp    □  Qua đường bưu điện và trả  phí để  nhận 
  qua đường bưu điện.

  Tôi xin chịu trách nhiệm về  toàn bộ  nội dung đơn này và cam kết hành nghề  tư  vấn  
  xác định giá đất theo Chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật./.

   

    …….., ngày ……..tháng …….năm ……
  Người làm đơn
  (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ định giá đất File Word, PDF về máy