[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Download


Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

 1. Mẫu đơ n đề ng hị cấp bổ s ung giấy đă ng ký t ổ chức bá n hà ng đa cấp

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ……, ngày…. tháng…. năm…..
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  CẤP BỔ SUNG GIẤY ĐĂN G KÝ TỔ CHỨC
  BÁN HÀNG ĐA CẤP

  Kính gửi: Sở Công Thương Tỉnh An Giang.

  1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):………………………………………………………………….
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:…………….……
  Do:………………………………………………………………Cấp ngày:………./………./……………
  Vốn điều lệ:………………………………………………………………………………………………….
  Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số:………………………………………………………..
  Do:………………………………………………………….Cấp ngày:………../………../…………….
  Địa chỉ của trụ sở chính:………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  Điện thoại:…………………………………Fax: …………………………………………………………
  Email (nếu có):…………………………………………………………………………………………….
  Địa chỉ của (các) chi nhánh:…………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện:………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in
  hoa)…………………………………………………………………………………………………………….
  Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:……………………………………………………….
  Do:………………………………………………………………….Cấp ngày:……../………/…………..
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):………..……………..
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  Đã có các thay đổi trong Chương trình bán hàng như sau:

 2. ……………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………..………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………..…………………………………………………
  …………………………………..……………

  Đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
  đối với mặt hàng sau:

  1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  3. Tên mặt hàng viết tắt:…………………………………………………………………………………
  4. Xuất xứ hàng hoá:……………………………………………………………………………………..
  5. Loại mặt hàng:………………………………………………………………………………………….

  Doanh nghiệp xin cam kết:
  Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội
  dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  (Ký tên và đóng dấu)
  Kèm theo đơn:
  – Bản chính Giấy đăng ký
  tổ chức bán hàng đa cấp;
  – ……….
  – ………….

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp File Word, PDF về máy