[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Download


Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008 /QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật – Tải về File Word, PDF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên tôi là2: . . . . . . . . . . . ….

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

 1. Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008 /QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm
  2008)

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐĂNG KÝ
  Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

  Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Tên tôi là2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Đại diện3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Đề nghị đăng ký xây dựngcơ sở ATDB: . .(tên cơ sở chăn nuôi) . . . . . . . . . .
  Quy mô4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  An toàn về bệnh5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .đối với loài động vật là. . . . . . . . . .
  ……………………………………………. ………
  ……………………………………………. ………
  ……………………………………………. ………

  ……….., ngày tháng năm
  20

  Người làm đơn
  (ký tên, đóng dấu)6

  Theo điều 11,12 của Quy định này
  2
  Theo điều 11 của Quy định này

 2. 3
  Tên cơ quan của người làm đơn hoặc tên cơ sở chăn nuôi
  4
  Theo điều 1 của Quy định này
  5
  Theo điều 1 của Quy định này
  6
  Ghi rõ họ tên, đóng dấu ( đối với cơ sở có sử dụng con dấu)

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật File Word, PDF về máy