[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên

Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên – Tải về File Word, PDF

Sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở phục vụ cho nhu cầu ăn ở và sinh hoạt cần nộp đơn lên nhà trường. Mời các bạn tham khảo “Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên” được ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN

  Kính gửi: ….. …………………………………………………………………………………………..
  Họ và tên người đăng ký:. …………………………………………………………………………..
  Số thẻ sinh viên hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân 
  số……………………………………………cấp ngày………/………./………..tại…………………
  Hiện Tôi đang học tập tại cơ sở đào tạo:……………………………………………………….
  Địa chỉ của cơ sở đào tạo:.. …………………………………………………………………………
  Niên khóa học:……………….. ………………………………………………………………………..
  Tôi làm đơn này đề nghị:.……xét duyệt cho Tôi được thuê nhà ở tại………… trong 
  thời gian ………………………………………………………………………………………….
  Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách 
  nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.
  ………., ngày ……. tháng ……năm ……..
  Người viết đơn
   (ký và ghi rõ họ tên)

  Xác nhận của Thủ trưởng cơ sở đào tạo của người đề nghị
                                (ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên File Word, PDF về máy