[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành

Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành – Tải về File Word, PDF

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành” là mẫu đơn được học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký về việc tham gia lại buổi thực hành. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin buổi thực hành vắng mặt, lý do vắng mặt buổi thực hành… Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­
  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA LẠI 
  BUỔI THỰC HÀNH
  Kính gửi: Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

  Họ và tên sinh viên:………………………………………..Ngày sinh:………………………………………………

  Mã số sinh viên:……………………………………………..Ngành học:……………………………………………..

  Mã lớp (nếu có):……………………………………………. Điện thoại liên hệ:…………………………………

  Nay tôi làm đơn này để  thông báo đến phòng Đào tạo và Công tác sinh viên về  việc tôi đã  
  vắng học (hoặc dự kiến vắng học) buổi thực hành học phần……………,vào buổi……………….. 
  (sáng, chiều hoặc tối)  ngày…………………, mã nhóm học là………………. 

  Lý do vắng:……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Tôi có nhu cầu tham gia lại buổi thực hành đã vắng (hoặc dự kiến sẽ vắng) nếu có lịch trình 
  phù hợp với lịch học chính thức của tôi trong học kỳ hiện tại. Tôi cam kết tự chịu trách nhiệm  
  về  kinh phí để  tham gia lại buổi thực hành đã vắng  (hoặc dự  kiến sẽ  vắng) nêu trên và sẽ 
  hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thời hạn quy định của nhà trường.

  Kính đề nghị phòng Đào tạo và Công tác sinh viên xem xét và chấp thuận. 

  Trân trọng kính chào./.

  …………, ngày…tháng…năm….

  Sinh viên
  (Ký, ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành File Word, PDF về máy