[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

Download


Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn xin được đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc” là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký tái kiểm tra thực hành phần phối thuốc. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của cơ sở làm đơn… Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

 1. TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TÊN ĐƠN VỊ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­

  …….ngày …. tháng ….. năm …..

  ĐƠN ĐĂNG KÝ TÁI KIỂM TRA “THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC”

  Kính gửi: Sở Y tế ……

  1­ Tên cơ sở: …………………………………………………………………………………………………………………

  2­ Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………..

  3­ Điện thoại: ………………….. Fax: ……………………………. E­Mail: ……………………………………….

  4­ Quyết định thành lập cơ sở (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) 
  số …………… do …………….. cấp.

  5­ Đã được cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc:

  ­ Lần 1:  Số GCN: ……….  ngày cấp:  ………………………………………………………………………………

  ­ Lần gần nhất: Số GCN: ……….  ngày cấp: …………………………………………………………………….

  Đăng ký tái kiểm tra Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) tại:

  Địa chỉ trụ sở:

  Địa chỉ kho:

  Chúng tôi xin báo cáo những thay đổi của cơ sở trong thời gian triển khai GDP từ lần kiểm tra  
  gần nhất đến nay như sau:

  a) …………………………………………………………………………………………………………………………………

  b) …………………………………………………………………………………………………………………………………

  c) Đã khắc phục các tồn tại trong kiểm tra lần trước:

  ­  ………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ­  ………………………………………………………………………………………………………………………………….

  (Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc File Word, PDF về máy