[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá ở hè – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá ở hè

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá ở hè
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá ở hè

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá ở hè – Tải về File Word, PDF

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đăng ký ở lại ký túc xá ở hè” là mẫu đơn được học sinh, sinh viên lập ra để xin được đăng ký ở lại ký túc xá ở hè. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin của người làm đơn, thời gian ở lại ký túc xá… Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá ở hè File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá ở hè

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá ở hè

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC………………….. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRUNG TÂM Độc Lập ­ Tự Do ­ Hạnh Phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
  DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

  ĐƠN ĐĂNG KÝ Ở LẠI HÈ

  Kính gửi: ………………………………..

  1.Họ và tên:……………………………………………………………………………2. Nam (nữ)………………………………

  3.Ngày sinh:………………4. Số CMTND…………………………………5. MSSV…………………………………..

  6. Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………..

  7. Sinh viên lớp:…………….8.Khoa…………………………………………9.Khoá……………………………………..

  10.Kỳ trước ở phòng:………….11. Nhà …………………………………………………………………………………….

  12. Lý do ở lại hè:…………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  13. Thời gian ở, từ ngày:………….tháng………..năm 20

   đến ngày:………….tháng………. năm 20

  Tôi cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người sinh viên trong thời gian ở lại hè. Nếu có vi 
  phạm, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước phát luật và Nhà trường.

  …………, ngày…tháng…năm…

  Giám đốc Người làm đơn
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Đồng ý, bố trí nhà:……..phòng:………

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá ở hè File Word, PDF về máy