[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình

Mẫu đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình – Tải về File Word, PDF

Mời các bạn tham khảo “Mẫu đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn là biểu mẫu dùng cho tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  ĐƠN ĐĂNG KÝ MỞ CỬA HÀNG CHO THUÊ BĂNG HÌNH

    Kính gửi:  ­ Sở Văn hóa ­ Thông tin thành phố Đà Nẵng;
          ­ Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng.

  Tôi tên: ………………………………………….. Sinh năm: ……………….
  CMND số: ………………………….. cấp ngày: ……………………………..
  Nơi cấp: ……………………………………………………………………….
  Thường trú tại: ………………………………………………………………..
  Trình độ văn hóa: ….……………………  chuyên môn: …………………….

  Sau khi nghiên cứu Nghị  định 87/CP, 88/CP và Chỉ  thị  814/TTg của Thủ 
  tưởng Chính phủ về quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hoá, trong đó 
  có lĩnh vực cho thuê băng hình, tôi có nguyện vọng được mở  cửa hàng cho thuê 
  băng hình.
  Địa điểm đăng ký mở: ………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………….
  Nếu được quý cấp chấp thuận, tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định  
  của Nhà nước và cơ quan quản lý.

       Đà Nẵng, ngày… tháng……năm ……
  Xác nhận xã, phường nơi kinh doanh:   Người làm đơn
                  (Ký và ghi rõ họ tên)

  254

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình File Word, PDF về máy