[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form

Mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form – Tải về File Word, PDF

Tài liệu “Mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form” là mẫu đơn đăng ký được cá nhân người lao động lập ra và gửi tới cơ quan, doanh nghiệp tuyển dụng để đăng ký về việc được làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin của người đăng ký, vị trí tuyển dụng…. Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
  ………, ngày…..tháng….năm…
  ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC
  APPLICATION FORM
  Kính gửi: (To)……………………………………………………………

  Tên tôi là (viết chữ in hoa):……………………………………………………………………………

  Full name (in capital)

  Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………….. Nam/Nữ 

  Date of birth (D­M­Y)                                                                    Male/female

  Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………

  Nationality

  Số hộ chiếu……………………………………….. Ngày cấp………………………………………..

  Passport number:                                       Date of issue

  Nơi cấp……………………………………………………………………………………………………….

  Place of issue

  Trình độ học vấn:………………………………………………………………………………………..

  Education:

  Trình độ chuyên môn tay nghề:……………………………………………………………………..

  Professional qualification:

  Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo):……………………………………………………..

  Foreign language  (Proficiency)

  1

 2. Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử  dụng lao 
  động,   tôi   thấy   bản   thân   có   đủ   điều   kiện   để   đăng   ký   dự   tuyển   vào   vị 
  trí: …………………………………. với thời hạn làm việc: ………………….

  Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be 
  qualified for the position of …………………… for  the working period of …………….

  Tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật lao động Việt Nam. Nếu vi phạm  
  tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  I  commit  to  fully  abide  by  the  Vietnamese   labour   legislation  and  will  bear   all 
  responsibility for any violation.

  Người đăng ký
  Applicant
  (Ký và ghi rõ họ tên)
  (Signature and full name)

  2

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form File Word, PDF về máy