[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc – Tải về File Word, PDF

Tài liệu “Mẫu đơn đăng ký về việc kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc” do TaiLieu.VN sưu tầm và đăng tải là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc. Mẫu đơn nêu rõ thông tin nội dung đăng ký… Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc

 1. Mẫu số 1/GDP
    TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TÊN ĐƠN VỊ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  –––––––––––––––––

  …….ngày …. tháng ….. năm …..

  ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA “THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC”

  (Đăng ký kiểm tra lần đầu)

  Kính gửi : Sở Y tế …

  1­ Tên cơ sở: …………………………………………………………………………………………………………………

  2­ Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………..

  3­ Điện thoại: …………………………. Fax:…………………………. E­Mail: ……………………………………

  4­ Quyết định thành lập cơ sở (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) 
  số …………… do …………….. cấp.

  Đăng ký kiểm tra Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) tại:

  Kho bảo quản số ….: 

  * Địa chỉ: 

  * Điều kiện bảo quản, phân phối đối với:

  a) Thuốc thành phẩm:

  ­ Thuốc thành phẩm thông thường bảo quản ở điều kiện  □/□/
  thường/mát/lạnh ………….. □
  ­ Thuốc thành phẩm gây nghiện /hướng thần/tiền chất làm thuốc………… □/□/

  ­ Vắc xin, sinh phẩm y tế bảo quản ở điều kiện thường/mát/lạnh………… □/□/

  ­ Thuốc thành phẩm bảo quản điều kiện đặc biệt khác:………………………. □
  b) Nguyên liệu làm thuốc
  ­ Nguyên   liệu   làm   thuốc   thành   phẩm   không   vô   trùng   bảo   quản   ở   điều   kiện  
  thường/mát/lạnh …………………………………………………………………….. □/□/

  ­ Nguyên liệu làm thuốc thành phẩm vô trùng (tiêm, tra mắt) bảo quản  ở  điều  
  kiện thường/mát/lạnh …………………………………………………………… □/□/

  ­ Nguyên liệu là thuốc gây nghiện /hướng thần/tiền chất làm thuốc …….. □/□/

  ­ Nguyên liệu kháng sinh Penicillin/Cephalosporin/Betalactam khác ….. □/□/

 2. ­ Nguyên liệu là hormon/nội tiết tố/men vi sinh ………………………………… □/□/

  ­ Tá dược, vỏ nang ………………………………………………………………………… □/□
  ­ Dược liệu đã qua sơ chế, chế biến ………………………………………………….. □
  ­ Bao bì trực tiếp với thuốc ……………………………………………………………… □
  ­ Các loại khác ……………………………………(ghi rõ)……………………………… □
  Kho bảo quản số ….: 

  * Địa chỉ: 

  * Điều kiện bảo quản, phân phối đối với:

  a) Thuốc thành phẩm:

  ­ ……………
  b) Nguyên liệu làm thuốc

  ­ ….
   
  Tài liệu gửi kèm: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc File Word, PDF về máy