[Download] Tải Mẫu Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại – Tải về File Word, PDF

Mẫu Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại

Mẫu Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại
Nội dung Text: Mẫu Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại

Download


Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (Kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại File Word, PDF về máy

Mẫu Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại

 1. Mẫu Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất tahir nguy hại
  ***

  ……….(1)……….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  (Địa danh), ngày … tháng … năm ……

  ĐƠN ĐĂNG KÝ
  HÀNH NGHỀ XỬ LÝ, TIÊU HUỶ CHẤT THẢI NGUY HẠI
  (cấp mới/gia hạn/điều chỉnh Giấy phép)
  Kính gửi: …………….(2)………………..
  1. Phần khai chung:
  Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:
  Địa chỉ văn phòng:
  Điện thoại: Fax: E-mail:
  Tài khoản số: tại :
  CMTND (nếu là cá nhân) số: ngày cấp: nơi cấp:
  Giấy đăng ký kinh doanh số: ngày cấp: nơi cấp:
  Tên cơ sở (nếu có):
  Địa chỉ cơ sở:
  Điện thoại: Fax: E-mail:
  Tên người liên hệ:
  Mã số QLCTNH hiện có (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép):
  Giấy phép QLCTNH có giá trị đến ngày (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép): … / … /
  ……

  2. Địa bàn hoạt động đăng ký:
   Xử lý, tiêu huỷ CTNH cho các chủ nguồn thải trên địa bàn sau:
  Vùng Tỉnh
  Ghi tên vùng theo bảng 2 của Phụ lục 6 của Thông tư này Ghi tên từng tỉnh hoặc ghi «toàn bộ vùng»

   Chỉ tự xử lý, tiêu huỷ CTNH

  3. Danh sách các phương tiện, thiết bị chuyên dụng:
  TT Tên phương tiện, thiết bị* Số lượng Loại hình
  (đơn vị) (lưu giữ/xử lý, tiêu huỷ)

 2. (*Hồ sơ kỹ thuật kèm theo)

  4. Danh sách CTNH đăng ký xử lý, tiêu huỷ:
  TT Tên chất thải Trạng thái Số lượng Mã CTNH Loại phương tiện, Mức độ xử lý,
  tồn tại đăng ký/năm thiết bị chuyên tiêu huỷ (tương
  (kg) dụng và phương đương tiêu
  (rắn/lỏng/bùn)
  án xử lý, tiêu huỷ chuẩn nào)

  Tổng số lượng

  5. Danh sách các cán bộ, nhân viên tham gia quản lý CTNH:

  TT Họ và tên Trình độ chuyên môn** Chức danh Ghi chú

  (** Bản sao hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ liên quan kèm theo)

  6. Danh sách các hồ sơ, giấy tờ đi kèm:


  Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Cơ quan xem xét hồ sơ
  và cấp (hoặc gia hạn hay điều chỉnh) Giấy phép.

  ……………….(3)………………..
  (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

  Ghi chú:
  (1) Tên tổ chức đăng ký (nếu là tổ chức);
  (2) CQCP tương ứng theo quy định tại Mục 3 phần I của Thông tư này;
  (3) Cá nhân đăng ký hoặc thủ trưởng hay người được uỷ quyền của tổ chức đăng ký.

 3. B.2. Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH
  1. Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép xây dựng cơ
  sở và các giấy phép liên quan khác.
  2. Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản sao Báo cáo đánh giá
  tác động môi trường hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương theo quy định tại điểm 2.1 Mục 2 Phần II của
  Thông tư này.
  3. Bản mô tả cơ sở đã đầu tư xây dựng (quy mô, diện tích, sơ đồ chức năng, quy hoạch, thiết kế kiến
  trúc…).
  4. Hồ sơ kỹ thuật của các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc lưu giữ tạm thời
  và xử lý, tiêu huỷ CTNH, gồm các nội dung sau:
  a) Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng (chức năng, công
  suất, quy mô, tải trọng, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ, tính chất các loại CTNH có khả năng
  quản lý…), chứng minh được khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các điểm 2.2, 2.3, 2.4 và
  2.5 Mục 2 Phần II của Thông tư này;
  b) Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế, chỉ định kỹ thuật của nhà sản xuất, bản sao giấy chứng
  nhận tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật…
  5. Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã đầu
  tư tại cơ sở, gồm các nội dung sau:
  a) Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường
  (chức năng, công suất, quy mô, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ…) như: hệ thống tường bao,
  mái che; hệ thống thoát nước; công trình xử lý nước thải; hệ thống xử lý khí thải; hệ thống thông gió, điều
  hoà nhiệt độ, xử lý không khí và mùi; hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt và sản
  xuất…;
  b) Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế…
  6. Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống quan trắc môi trường tại cơ sở (theo yêu cầu của cơ quan phê duyệt Báo cáo
  đánh giá tác động môi trường hoặc CQCP).
  7. Lý lịch trích ngang của các cán bộ kỹ thuật và đội ngũ nhân viên vận hành kèm theo bản sao các văn
  bằng, chứng chỉ liên quan.
  8. Quy trình vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng (kèm theo bản hướng dẫn
  dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và trên các phương tiện, thiết bị) gồm các nội dung: quy trình hay thao tác
  vận hành chuẩn; các dấu hiệu của tình trạng vận hành không an toàn và thao tác xử lý; quy trình và tần suất
  bảo trì; các vấn đề liên quan khác.
  9. Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường gồm các nội dung: kế hoạch, quy trình thực hiện, vận
  hành các hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đầu tư; các
  tiêu chuẩn môi trường được áp dụng; kế hoạch vệ sinh phương tiện, thiết bị và cơ sở; các biện pháp quản
  lý; các vấn đề liên quan khác.
  10. Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu huỷ CTNH gồm
  các nội dung sau: đo đạc thường xuyên các thông số về nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất lượng môi
  trường xung quanh, các điều kiện vận hành và hiệu quả xử lý, tiêu huỷ CTNH.
  11. Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo bản hướng
  dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở) gồm các nội dung: thủ tục, biện pháp bảo đảm an toàn lao động và bảo
  vệ sức khoẻ; trang bị bảo hộ cá nhân; các vấn đề liên quan khác.
  12. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở) gồm
  các nội dung: biện pháp, quy trình phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp đối với các loại sự cố có thể xảy ra (cháy,
  nổ, rò rỉ, đổ tràn, tai nạn lao động, tai nạn giao thông…); sơ đồ thoát người; thủ tục thông báo và yêu cầu
  trợ giúp khi có sự cố (địa chỉ, số điện thoại, trình tự thông báo cho các cơ quan liên quan như môi trường,
  công an, phòng cháy chữa cháy, y tế…); phương án, địa điểm cấp cứu người; tình huống và kế hoạch sơ tán
 4. người tại cơ sở và khu vực phụ cận; biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc sự cố; các vấn đề
  liên quan khác.
  13. Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ và nhân viên (kèm theo tài liệu đào tạo cho các khoá
  đào tạo tự tổ chức) về: vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi
  trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố.
  14. Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.
  15. Bản sao Giấy phép QLCTNH hiện có (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh).
  16. Báo cáo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch nêu tại điểm 9 đến điểm 13 ở trên trong vòng một
  năm gần nhất (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép).
  17. Bản sao tất cả các báo cáo QLCTNH đã gửi CQCP định kỳ 06 tháng một lần theo mẫu tại Phụ lục 4 (C)
  của Thông tư này trong vòng một năm gần nhất (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép).
  18. Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận liên quan của các cơ quan có thẩm
  quyền trong khoảng thời gian từ lúc được cấp (hoặc gia hạn hay điều chỉnh) Giấy phép lần gần nhất (trường
  hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép).
  19. Đơn đăng ký các thông tin thuộc loại bí mật nội bộ của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu
  huỷ CTNH để yêu cầu CQCP không cung cấp rộng rãi (nếu cần thiết), bao gồm danh mục các thông tin và
  giải trình lý do.
  Hồ sơ đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép chỉ cần bao gồm các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc gia
  hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép như đã nêu tại điểm 15 đến điểm 18 ở trên và các hồ sơ, giấy tờ khác có sửa
  đổi, bổ sung, cập nhật (nếu có), trong đó phải nêu rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật so với
  bộ hồ sơ đăng ký nộp lần trước.
  Tất cả bản sao hồ sơ, giấy tờ nêu trên không cần công chứng nhưng phải được tổ chức, cá nhân đăng ký
  hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH đóng dấu xác nhận.

Download tài liệu Mẫu Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại File Word, PDF về máy