[Download] Tải Mẫu Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại – Tải về File Word, PDF

Mẫu Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Mẫu Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại
Nội dung Text: Mẫu Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Download


Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại
(Kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại File Word, PDF về máy

Mẫu Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

 1. Mẫu Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

  ***
  ……….(1)……….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  (Địa danh), ngày … tháng … năm ……

  ĐƠN ĐĂNG KÝ
  HÀNH NGHỀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI
  (cấp mới/gia hạn/điều chỉnh Giấy phép)

  Kính gửi: …………….(2)………………..
  1. Phần khai chung:
  Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:
  Địa chỉ văn phòng:
  Điện thoại: Fax: E-mail:
  Tài khoản số: tại:
  CMTND (nếu là cá nhân) số: ngày cấp: nơi cấp:
  Giấy đăng ký kinh doanh số: ngày cấp: nơi cấp:
  Tên cơ sở (nếu có):
  Địa chỉ cơ sở:
  Điện thoại: Fax: E-mail:
  Tên người liên hệ:
  Mã số QLCTNH hiện có (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép):
  Giấy phép QLCTNH có giá trị đến ngày (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép): … / … /
  ….

  2. Địa bàn hoạt động đăng ký:

  Vùng Tỉnh
  Ghi tên vùng theo bảng 2 của Phụ lục 6 của Thông tư này Ghi tên từng tỉnh hoặc ghi «toàn bộ vùng»

  3. Danh sách các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đăng ký vận hành:

  TT Tên phương tiện, thiết bị* Số lượng Loại hình (thu gom/vận
  chuyển/lưu giữ)
  (đơn vị)

 2. (*Hồ sơ kỹ thuật kèm theo)

  4. Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển:

  TT Tên chất thải Trạng thái Số lượng đăng Mã Loại phương tiện, thiết bị chuyên
  tồn tại ký/năm (kg) CTNH dụng và phương án vận chuyển
  (rắn/lỏng/bùn)

  Tổng số lượng

  5. Danh sách các cán bộ, nhân viên tham gia quản lý, vận chuyển CTNH:

  TT Họ và tên Trình độ chuyên môn** Chức danh Ghi chú

  (**Bản sao hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ liên quan kèm theo)

  6. Danh sách các hồ sơ, giấy tờ đi kèm:  Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Cơ quan xem xét hồ sơ
  và cấp (hoặc gia hạn hay điều chỉnh) Giấy phép.
  ………..(3)…………
  (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
  Ghi chú:
  (1) Tên tổ chức đăng ký (nếu là tổ chức);
  (2) CQCP tương ứng theo quy định tại Mục 3 Phần I của Thông tư này;

 3. (3) Cá nhân đăng ký hoặc thủ trưởng hay người được uỷ quyền của tổ chức đăng ký.
  A.2. Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển CTNH
  1. Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  2. Bản sao Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo bản sao Bản cam kết bảo vệ
  môi trường hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương theo quy định tại điểm 1.2 Mục 1 Phần II của Thông tư
  này.
  3. Bản mô tả cơ sở đã đầu tư xây dựng (quy mô, diện tích, sơ đồ chức năng, quy hoạch, thiết kế kiến
  trúc…).
  4. Hồ sơ kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc thu gom, vận chuyển, đóng
  gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời CTNH, gồm các nội dung sau:
  a) Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng (chức năng, công suất, quy mô,
  tải trọng, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ, tính chất các loại CTNH có khả năng quản lý…),
  chứng minh được khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm 1.3 Mục 1 Phần II của Thông tư
  này;
  b) Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế, bản sao Giấy đăng ký lưu hành của các phương tiện
  vận chuyển, chỉ định kỹ thuật của nhà sản xuất, giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật…
  5. Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã đầu
  tư tại cơ sở (đặc biệt là khu vực trung chuyển, lưu giữ tạm thời CTNH, khu vực vệ sinh phương tiện, bãi
  xe…), gồm các nội dung sau:
  a) Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường
  (chức năng, công suất, quy mô, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ…) như: hệ thống tường bao,
  mái che; hệ thống thoát nước; công trình xử lý nước thải; hệ thống thông gió, xử lý không khí và mùi; hệ
  thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt và sản xuất…;
  b) Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế…
  6. Lý lịch trích ngang của cán bộ kỹ thuật, đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành kèm theo bản sao các văn
  bằng, chứng chỉ liên quan.
  7. Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ
  để dán trên các phương tiện, thiết bị) gồm các nội dung: quy trình hay thao tác vận hành chuẩn; các dấu
  hiệu của tình trạng vận hành không an toàn và thao tác xử lý; quy trình và tần suất bảo trì; các vấn đề liên
  quan khác.
  8. Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường gồm các nội dung: kế hoạch, quy trình thực hiện, vận
  hành các hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đầu tư; các
  tiêu chuẩn môi trường được áp dụng; kế hoạch vệ sinh phương tiện, thiết bị và cơ sở; các biện pháp quản
  lý; các vấn đề liên quan khác.
  9. Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo bản hướng
  dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển) gồm các nội dung: thủ tục, biện
  pháp bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; trang bị bảo hộ cá nhân; các vấn đề liên quan khác.
  10. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và trên
  các phương tiện vận chuyển) gồm các nội dung: biện pháp, quy trình phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp đối
  với các loại sự cố có thể xảy ra (cháy, nổ, rò rỉ, đổ tràn, tai nạn lao động, tai nạn giao thông…); sơ đồ thoát
  người; thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố (địa chỉ, số điện thoại, trình tự thông báo cho các
  cơ quan liên quan như môi trường, công an, phòng cháy chữa cháy, y tế…); phương án, địa điểm cấp cứu
  người; tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực phụ cận; biện pháp xử lý ô nhiễm môi
  trường sau khi kết thúc sự cố; các vấn đề liên quan khác.
  11. Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo tài liệu đào tạo cho các
  khoá đào tạo tự tổ chức) về: vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an
  toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố.
 4. 12. Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.
  13. Hợp đồng nguyên tắc về việc vận chuyển CTNH với chủ xử lý, tiêu huỷ có Giấy phép hành nghề xử lý,
  tiêu huỷ CTNH do CQCP có thẩm quyền cấp theo quy định tại Mục 3 Phần I của Thông tư này.
  14. Bản sao Giấy phép QLCTNH hiện có (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép).
  15. Báo cáo việc thực hiện các kế hoạch nêu tại điểm 8 đến điểm 11 ở trên trong vòng một năm gần nhất
  (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép).
  16. Bản sao tất cả các báo cáo QLCTNH đã gửi CQCP định kỳ 06 tháng một lần theo mẫu tại Phụ lục 4 (B)
  của Thông tư này trong vòng một năm gần nhất (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép).
  17. Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận liên quan của các cơ quan có thẩm
  quyền và trong khoảng thời gian từ lúc được cấp (hoặc gia hạn hay điều chỉnh) Giấy phép lần gần nhất
  (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép).
  18. Đơn đăng ký các thông tin thuộc loại bí mật nội bộ của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển
  CTNH để yêu cầu CQCP không cung cấp rộng rãi (nếu cần thiết), bao gồm danh mục các thông tin và giải
  trình lý do.
  Hồ sơ đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép chỉ cần bao gồm các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc gia
  hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép như đã nêu tại điểm 14 đến điểm 17 ở trên và các hồ sơ, giấy tờ khác có sửa
  đổi, bổ sung, cập nhật (nếu có), trong đó phải nêu rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật so với
  bộ hồ sơ đăng ký nộp lần trước.
  Tất cả bản sao hồ sơ, giấy tờ nêu trên không cần công chứng nhưng phải được tổ chức, cá nhân đăng ký
  hành nghề vận chuyển CTNH đóng dấu xác nhận.

Download tài liệu Mẫu Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại File Word, PDF về máy