[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II lên hạng I – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II lên hạng I

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II lên hạng I
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II lên hạng I

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II lên hạng I – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II lên hạng I” được ban hành kèm theo Công văn 716/SNV-CCVC đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I đối với giáo viên phổ thông công lập. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II lên hạng I File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II lên hạng I

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II lên hạng I

 1. Mẫu số 
  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
  Từ giáo viên THCS hạng II lên giáo viên THCS hạng I năm 2018

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
  Đồng kính gửi: Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

  Tên tôi là (chữ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam (nữ): . . . . . 
  Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Nơi ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Đơn vị công tác : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Chức 
  vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Trình độ chuyên môn cao nhất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Ngày tháng năm được tuyển dụng vào ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Ngày tháng năm được bổ nhiệm chính thức vào viên chức giáo dục : ………..
  Thời   gian   bổ   nhiệm   vào   chức   danh   nghề   nghiệp   tương   đương   giáo   viên 
  THCS hạng II : ………………………………
  Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: . . . . . . . . . . . . . mã số: . . . . . . .
  Thời   gian   bổ   nhiệm   chức   danh   nghề   nghiệp   viên   chức   hiện  
  nay: . . . . . . . . . . . . . 
  Hệ số lương hiện hưởng: . . . . . . . . . . . ngày tháng năm xếp: …./…../………..
  Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề 
  nghiệp từ  giáo viên THCS hạng II lên giáo viên THCS hạng I năm 2018 tại 
  Công văn số  716/SNV­CCVC ngày 09/4/2018 của Sở  Nội vụ  thành phố  Hà 
  Nội, Kế  hoạch số  89/KH­BGDĐT ngày 06/3/2018 và các văn bản hiện hành 
  khác, tôi tự đánh giá bản thân (ghi rõ có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện 
  tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THCS hạng II lên  
  hạng   giáo   viên   THCS   hạng   I)…….
  …………………………………………………………
  Tôi làm đơn này kính đề  nghị  các cơ  quan có thẩm quyền xem xét cho  
  tôi được tham dự  kỳ  thi thăng hạng từ  giáo viên THCS hạng II lên giáo viên  
  THCS hạng I năm 2018.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn.

  Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:  . . . . . . . . . , ngày .… tháng …. năm ….
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Người làm đơn

 2. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ký và ghi rõ họ tên)
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mẫu số 
  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
  Từ giáo viên THPT hạng II lên giáo viên THPT hạng I năm 2018

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
  Đồng kính gửi: Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

  Tên tôi là (chữ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam (nữ): . . . . . 
  Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Nơi ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Đơn vị công tác :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Chức 
  vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Trình độ chuyên môn cao nhất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Ngày tháng năm được tuyển dụng: …………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Ngày tháng năm được bổ nhiệm chính thức vào viên chức giáo dục : ………..
  Thời gian bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương đương giáo viên THPT 
  hạng II : ……………………………
  Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: . . . . . . . . . . . . . mã số: . . . . . . .
  Thời   gian   bổ   nhiệm   chức   danh   nghề   nghiệp   viên   chức   hiện  
  nay: . . . . . . . . . . . . . 
  Hệ số lương hiện hưởng: . . . . . . . . . . . ngày tháng năm xếp: …./…../………..
  Sau khi  nghiên cứu  các quy  định về  việc thi thăng hạng chức  danh nghề 
  nghiệp từ  giáo viên THCS hạng II lên giáo viên THCS hạng I năm 2018 tại 
  Công văn số  716/SNV­CCVC ngày 09/4/2018 của Sở  Nội vụ  thành phố  Hà 
  Nội, Kế  hoạch số  89/KH­BGDĐT ngày 06/3/2018 và các văn bản hiện hành 
  khác, tôi tự đánh giá bản thân (ghi rõ có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện 
  tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THPT hạng II lên  
  hạng   giáo   viên   THPT   hạng   I)…….
  …………………………………………………………
  Tôi làm đơn này kính đề  nghị  các cơ  quan có thẩm quyền xem xét cho tôi  
  được tham dự  kỳ  thi thăng hạng từ  giáo viên THPT hạng II lên giáo viên 

 3. THPT hạng I năm 2018.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn.

  Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:  . . . . . . . . . , ngày .… tháng …. năm ….
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Người làm đơn
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ký và ghi rõ họ tên)
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II lên hạng I File Word, PDF về máy