[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước

Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước – Tải về File Word, PDF

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn là mẫu đơn được các cá nhân gửi tới hội đồng thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước để đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước. Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định 1894/QĐ-KTNN của Tổng kiểm toán nhà nước ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước

 1. Mẫu số 01

  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 
  ­­­­­­­­­­­­­­­

  ……………., ngày……tháng……năm……

  ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
  Cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước
  Năm: ………………..
  Kính gửi: Hội đồng thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước

  Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………
  Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………………………..
  Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………………….
  Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………….
  Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………………….
  Đang giữ ngạch: ……………………………………………….  Mã   ngạch:   ……..  Thời   gian   bổ 
  nhiệm ngạch: ……. Bậc lương: ……… Hệ số: …….. Thời gian xếp bậc: ………………………
  Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước tại Quy 
  chế  thi cấp Chứng chỉ  Kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo  Quyết định số 
  /QĐ­KTNN ngày      tháng      năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, tôi thấy bản 
  thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự Kỳ thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà 
  nước năm ………….
  Tôi làm đơn này kính đề  nghị  Hội đồng xem xét cho tôi được tham dự  kỳ  thi và đăng  
  ký thi các môn sau:
  1. Kiến thức chung về Kiểm toán nhà nước  □
  2. Kiến thức chuyên ngành tài chính, kế toán □
  3. Kiến thức chuyên ngành kiểm toán □
  Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt kỳ thi và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy  
  chế thi.

 2. Người làm đơn
  (Ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước File Word, PDF về máy