[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền

Mẫu đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền – Tải về File Word, PDF

Tham khảo “Mẫu đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền” là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin của người sử dụng đất, hình thức xin chuyển… Mời bạn đọc cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền

 1. Mẫu số 10/ĐK
  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc PHẦN GHI CỦA 
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ NGƯỜI NHẬN 
  HỒ SƠ
  ĐƠN XIN CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT
  Vào sổ tiếp nhận hồ 
  SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT sơ:
  …..Giờ….phút, ngày…/
  Kính gửi:……………………………………………………………….. …/….…
  Quyển số ……, Số thứ  
  tự……..
  Người nhận hồ 

            (Ký, ghi rõ họ  
  tên)
  I­ KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
  (Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)
  1. Người sử dụng đất:
  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  1.2 Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  ………..
  2. Xin được chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng 
  đất đối với thửa đất sau:
     2.1. Thửa đất số:………………………………; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………………………;
     2.3. Địa chỉ tại:……………………………………………………………………………………………………..
     ……………………………………………………………… ………………………………………………………….;
     2.4. Diện tích thửa đất:………………. m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:…………………………….;           
     2.6. Thời hạn sử dụng đất:……………………….;
     2.7. Tài sản gắn liền với đất…………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
  – Số phát hành:………………………………… (Số in ở trang 1 của giấy chứng
  nhận quyền sử dụng đất)
  – Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:……………………, ngày
  cấp …../…../……..
  2.9. Hiện đã trả tiền thuê đất
  đến:……………………………………………………………………………

  3­ Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:
        ­ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên;
        ­ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  – ……………………………………………………………………………………………………………
  …………
  – ……………………………………………………………………………………………………………
  …………

 2. – ……………………………………………………………………………………………………………
  …………
  – ……………………………………………………………………………………………………………
  …………

  Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.
  …….., ngày…tháng…năm….
  Người viết đơn
  (Ký, ghi rõ họ tên)
  II­ KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  …………..
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  …………..
  Ngày….. tháng…. năm ….. Ngày….. tháng…. năm …..
  Người thẩm tra Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)  (Ký tên, đóng dấu)

  Hướng dẫn viết đơn 
  ­   Đề  gửi: Hộ  gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư  thì đề  gửi Phòng Tài nguyên và Môi  
  trường;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở  
  nước ngoài thì để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.   
  – Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận
  quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên,
  năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam
  định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu,
  ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và
  ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và
  chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài
  sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và
  nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức,
  ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số
  giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm
  quyền cấp;
  – Điểm 2 (từ 2.1 đến 2.8) ghi các thông tin về thửa đất đang sử dụng như trên
  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 3. – Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất;
  trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi
  (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết
  đơn và đóng dấu của tổ chức.

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền File Word, PDF về máy