[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật – Tải về File Word, PDF

Tài liệu tham khảo “Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật” là mẫu đơn đăng ký được các cơ sở chăn nuôi gửi tới các cơ sở y tế thú y chứng nhận cơ sở của mình an toàn dịch bệnh động vật, có thể là đăng ký lần đầu hoặc cấp lại, đổi lại đăng ký. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

 1. MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG 
  VẬT
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT­BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của  
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  ………., ngày …… tháng ….. năm ……

  ĐƠN ĐĂNG KÝ

  CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT

  Kính gửi: (Cơ quan thú y)

  1. Tên cơ sở: ………………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………

  Điện thoại: ………………………………… Fax: ………………….Email: …………………………………………

  2. Tên chủ cơ sở: …………………………………………………………………………………………………………

  Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại: …………………………. Fax: ……………………..Email: …………………………………………….

  3. Đăng ký chứng nhận:  Lần đầu  Đánh giá lại
   Cấp lại  Bổ sung
   Cấp đổi
  Lý do khác: …………………………………………….
  (ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: ………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………
  )

 2. 4. Loại hình hoạt động:   Sản xuất giống   Nuôi thương phẩm   Làm cảnh

  5. Thị trường tiêu thụ:   Nội địa   Xuất khẩu   Cả nội địa, xuất khẩu

  6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ……………………………………………………

  trên đối tượng ……………………………………………………………………………………………………………….

  7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định)……………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Người làm đơn
  (Ký tên, đóng dấu) (*)

   Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)
  (*)

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật File Word, PDF về máy