[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường

Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN xin gửi tới các bạn “Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường” là mẫu đơn áp dụng cho các cá nhân hay tổ chức muốn tham gia đăng ký làm chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đây là mẫu đơn mới được ban hành kèm theo Thông tư 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 06 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường… Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường

 1. B2. ĐĐK­NVMT 
  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
   _________________________

  ĐƠN ĐĂNG KÝ
  CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG 

  Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

  Căn cứ  thông báo của Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về  việc tuyển 
  chọn, giao trựctiêṕ  tổ  chức và cá nhân chủ  trì thực hiện nhiệm vụ  môi trường 
  năm…………, chúng tôi:

  a) ………………………………………………………………………………………………………………

  (Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm cơ quan chủ trì  
  nhiệm vụ môi trường)

  b)……………………………………………………………………………………………………………….

  (Họ  và tên, học vị, địa chỉ  cá nhân đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ  
  trì nhiệm vụ môi trường)

  Xin đăng ký chủ trì thực hiện Nhiệm vụ môi trường :

  ………………………………………………………………………………………………………………….

  Thuộc lĩnh vực: …………………………………………………………………………………………..

  Thuộc Chương trình (nếu có): ……………………………………………………………………..

  Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong  hồ sơ này là 
  đúng sự thật. 

 2. …….., ngày……….tháng……….năm………….   

  CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ THỦ TRƯỞNG
  TRÌ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ
  (Họ, tên và chữ ký) (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường File Word, PDF về máy