[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Download


Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình – Tải về File Word, PDF

công trình
(Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số: 12 /2005/QĐ-BXD ngày18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Lần đăng ký cấp chứng chỉ
…………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

…………, năm……….

ngày…..

tháng…..

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Kính gửi: Sở Xây dựng ……………………………………….. 1. Tên cá nhân: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3….

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

 1. Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng
  công trình
  (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
  ban hành theo Quyết định số: 12 /2005/QĐ-BXD
  ngày18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Lần đăng ký
  cấp chứng chỉ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ………………… —————————
  …………, ngày….. tháng…..
  năm……….

  ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
  GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  Kính gửi: Sở Xây dựng ………………………………………..

  1. Tên cá nhân:
  2. Ngày, tháng, năm sinh:
  3. Nơi sinh:
  4. Quốc tịch:
  5. Số chứng minh thư (hoặc số hộ chiếu và giấy phép cư trú):
  6. Địa chỉ thường trú:
  7. Trình độ chuyên môn:
  – Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.
  8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:
  – Thời gian đã hoạt động xây dựng( tham gia thiết kế, thi công,
  giám sát thi công xây dựng …).
  – Số công trình, loại và cấp công trình đã chủ trì.
  – Số công trình, loại và cấp công trình đã tham gia.
  Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động giám sát thi
  công xây dựng công trình với các nội dung sau:

  – Loại công trình;
  – Lĩnh vực chuyên môn giám sát.

  Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết
  hành nghề trong hoạt động theo đúng chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

 2. xây dựng công trình được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên
  quan.

  Người làm đơn
  (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình File Word, PDF về máy