[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký bổ sung hoặc thay đổi nghề đào tạo – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký bổ sung hoặc thay đổi nghề đào tạo

Mẫu đơn đăng ký bổ sung hoặc thay đổi nghề đào tạo
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký bổ sung hoặc thay đổi nghề đào tạo

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký bổ sung hoặc thay đổi nghề đào tạo – Tải về File Word, PDF

Xin mời các bạn tham khảo “Mẫu đơn đăng ký bổ sung, thay đổi nghề đào tạo” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn là mẫu đơn đăng ký được các cơ sở đào tạo nghề lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký về việc được bổ sung hoặc thay đổi nghề đào tạo của cơ sở dạy nghề. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin của cơ sở dạy nghề, nghề đào tạo đã đăng ký nghề đào tạo thay đổi… Mời bạn đọc cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký bổ sung hoặc thay đổi nghề đào tạo File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký bổ sung hoặc thay đổi nghề đào tạo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký bổ sung hoặc thay đổi nghề đào tạo

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
  ………., ngày……… tháng………. năm …….

  ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (THAY ĐỔI) NGHỀ ĐÀO TẠO

  Kính gửi: ………………………………………………………………..…..

  ­ Tên cơ sở dạy nghề: ……………………………………………………………………………………..

  ­ Số đăng ký: …………………………………………………………………………………………………..

  ­ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: ……….ngày…..tháng…..năm…..

  ­ Địa chỉ trụ sở chính của cơ sở dạy nghề: ……………………………………………………….

  ­ Những nghề đào tạo đã đăng ký: 

  + ……………………………………………………………………………………………………………………

  + ……………………………………………………………………………………………………………………

  + ……………………………………………………………………………………………………………………

  ­ Nghề đào tạo đăng ký bổ sung (thay đổi):

  + ……………………………………………………………………………………………………………………

  + ……………………………………………………………………………………………………………………

  + ……………………………………………………………………………………………………………………

  ­ Họ và tên, nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của cơ sở dạy nghề:……

  Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………..

  Người làm đơn

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký bổ sung hoặc thay đổi nghề đào tạo File Word, PDF về máy