[Download] Tải Mẫu Danh sách hồ sơ nhân viên – Tải về File Word, PDF

Mẫu Danh sách hồ sơ nhân viên

Mẫu Danh sách hồ sơ nhân viên
Nội dung Text: Mẫu Danh sách hồ sơ nhân viên

Download


Danh sách hồ sơ nhân viên sẽ là hồ sơ tài liệu giúp người sử dụng lao động quản lý tốt toàn bộ lực lượng lao động trong doanh nghiệp, nhất là trong những doanh nghiệp có số lượng người lao động lớn. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Danh sách hồ sơ nhân viên được chia sẻ dưới đây.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Danh sách hồ sơ nhân viên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Danh sách hồ sơ nhân viên File Word, PDF về máy

Mẫu Danh sách hồ sơ nhân viên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Danh sách hồ sơ nhân viên

 1. DANH SÁCH HỒ SƠ NHÂN
  Mã nhân viên Loại hình 
  STT Họ Tên Bộ phận
  (Mã chấm công) nhân sự

  1 MNV­001 Nguyễn Văn A BOD BOD
  2 MNV­002 Nguyễn Văn A Back Office Nhân viên
  3 MNV­003 Nguyễn Văn A Back Office Quản lý
  4 MNV­004 Nguyễn Văn A BOD BOD
  5 MNV­005 Nguyễn Văn A BOD BOD
  6 MNV­006 Nguyễn Văn A Back Office Nhân viên
  7 MNV­007 Nguyễn Văn A Back Office Nhân viên
  8 MNV­008 Nguyễn Văn A Back Office Nhân viên
  9 MNV­009 Nguyễn Văn A Back Office Nhân viên
  10 MNV­010 Nguyễn Văn A Back Office Quản lý
  11 MNV­011 Nguyễn Văn A Back Office Nhân viên
  12 MNV­012 Nguyễn Văn A Back Office Nhân viên
  13 MNV­013 Nguyễn Văn A Marketing Quản lý
  14 MNV­014 Nguyễn Văn A Marketing Nhân viên
  15 MNV­015 Nguyễn Văn A Marketing Nhân viên
  16 MNV­016 Nguyễn Văn A Marketing Nhân viên
  17 MNV­017 Nguyễn Văn A Marketing Nhân viên
  18 MNV­018 Nguyễn Văn A Marketing Nhân viên
  19 MNV­019 Nguyễn Văn A Marketing Nhân viên
  20 MNV­020 Nguyễn Văn A Marketing Nhân viên
  21 MNV­021 Nguyễn Văn A Marketing Nhân viên
  22 MNV­022 Nguyễn Văn A IT Quản lý
  23 MNV­023 Nguyễn Văn A IT Nhân viên
  24 MNV­024 Nguyễn Văn A IT Nhân viên
  25 MNV­025 Nguyễn Văn A IT Nhân viên
  26 MNV­026 Nguyễn Văn A IT Nhân viên
  27 MNV­027 Nguyễn Văn A Product Quản lý
  28 MNV­028 Nguyễn Văn A Product Nhân viên
  29 MNV­029 Nguyễn Văn A Product Nhân viên
  30 MNV­030 Nguyễn Văn A Product Nhân viên
  31 MNV­031 Nguyễn Văn A Sales Quản lý
  32 MNV­032 Nguyễn Văn A Sales Nhân viên
  33 MNV­033 Nguyễn Văn A Sales Nhân viên
  34 MNV­034 Nguyễn Văn A Sales Nhân viên
  35 MNV­035 Nguyễn Văn A Sales Nhân viên
  36 MNV­036 Nguyễn Văn A Sales Nhân viên
  37 MNV­037 Nguyễn Văn A Sales Nhân viên
  38 MNV­038 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  39 MNV­039 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  40 MNV­040 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  41 MNV­041 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  42 MNV­042 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên

 2. 43 MNV­043 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  44 MNV­044 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  45 MNV­045 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  46 MNV­046 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  47 MNV­047 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  48 MNV­048 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  49 MNV­049 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  50 MNV­050 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  51 MNV­051 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  52 MNV­052 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  53 MNV­053 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  54 MNV­054 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  55 MNV­055 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  56 MNV­056 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  57 MNV­057 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  58 MNV­058 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  59 MNV­059 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
  60 MNV­060 Nguyễn Văn A Giảng dạy Nhân viên
 3. H SÁCH HỒ SƠ NHÂN VIÊN
  Loại hình 
  Vị trí Cơ sở làm việc
  làm việc

  Giám đốc Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Thư ký giám đốc Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Trưởng phòng hành chính ­ nhân sự Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Phó giám đốc khối nghiệp vụ Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Phó giám đốc khối trường học Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Chuyên viên tuyển dụng Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Chuyên viên C&B Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Admin Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Chuyên viên nhân sự Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Trưởng phòng tài chính ­ kế toán Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Kế toán Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Thủ quỹ Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Trưởng phòng marketing Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Content writer Level 1 Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Content writer Level 2 Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Digital marketer Level 1 Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Digital marketer Level 2 Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Digital marketer Level 3 Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  PR ­ Event Executive Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Designer Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Video Editor Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Trưởng phòng công nghệ thông tin Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  IT helpdesk Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  IT helpdesk Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  IT helpdesk Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  IT helpdesk Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Trưởng phòng nghiên cứu ­ phát triển sản phẩm Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Chuyên viên nghiên cứu ­ phát triển sản phẩm Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Chuyên viên nghiên cứu ­ phát triển sản phẩm Full­Time Cơ sở Nguyễn Tuân
  Chuyên viên nghiên cứu ­ phát triển sản phẩm Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Trưởng phòng kinh doanh Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Chuyên viên telesales Level 1 Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Chuyên viên telesales Level 2 Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Chuyên viên telesales Level 2 Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Chuyên viên sales Level 1 Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Chuyên viên sales Level 3 Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Chuyên viên sales Level 2 Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Giáo viên Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Giáo viên Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Giáo viên Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Giáo viên Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Giáo viên Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến

 4. Admin lớp học Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Trợ giảng Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Trợ giảng Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Trợ giảng Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Trợ giảng Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Trợ giảng Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Trợ giảng Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Trợ giảng Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Admin lớp học Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Giáo viên Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Giáo viên Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Giáo viên Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Trợ giảng Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Trợ giảng Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Trợ giảng Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Trợ giảng Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Trợ giảng Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
  Trợ giảng Part­Time Cơ sở Khuất Duy Tiến
 5. Sơ yếu lý lịch  CMTND (bản 
  Trình độ học 
  Trường Chuyên ngành (có xác nhận  sao công 
  vấn cao nhất
  địa phương) chứng)
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
 6. Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
  Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ
 7. Giấy khai sinh  Sổ hộ khẩu  Bằng tốt nghiệp 
  Giấy khám  Hợp đồng  Tình trạng 
  (bản sao công  (bản sao công  (bản sao công  Ảnh thẻ (3×4)
  sức khoẻ (đã ký) hồ sơ
  chứng) chứng) chứng)
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Hoàn tất
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
 8. Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
  Đủ Đủ Đủ Thiếu Thiếu Đủ Thiếu
 9. Hình thức 
  Tình trạng  Số người 
  thanh toán  STK ngân hàng Ngân hàng Chi nhánh
  hôn nhân phụ thuộc
  lương
  Qua thẻ 149000000000000 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000001 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000002 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000003 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000004 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000005 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000006 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000007 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000008 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000009 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000010 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000011 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000012 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000013 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000014 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000015 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000016 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000017 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000018 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000019 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000020 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000021 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000022 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000023 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000024 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000025 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000026 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000027 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Qua thẻ 149000000000028 VIB Trung Hoà Độc thân 0
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
 10. Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
  Tiền mặt Đã kết hôn 1
 11. Ngày bắt đầu 
  Mã số thuế TNCN Số sổ BHXH Kinh nghiệm làm việc 1 Thời gian 1
  làm việc

  8425000000 3020000000 01/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 02/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 03/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 04/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 05/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 06/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 07/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 08/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 09/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 10/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 11/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 12/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 13/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 14/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 15/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 16/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 17/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 18/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 19/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 20/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 21/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 22/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 23/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 24/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 25/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 26/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 27/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 28/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 29/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 30/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 31/01/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 01/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 02/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 03/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 04/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 05/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 06/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 07/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 08/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 09/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 10/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 11/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016

 12. 8425000000 3020000000 12/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 13/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 14/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 15/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 16/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 17/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 18/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 19/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 20/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 21/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 22/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 23/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 24/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 25/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 26/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 27/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 28/02/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
  8425000000 3020000000 01/03/2018 Công ty cổ phần ABC 01/2016 ­ 08/2016
 13. Vị trí 1 Kinh nghiệm làm việc 2 Thời gian 2

  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018

 14. Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
  Chuyên viên nhân sự Công ty TNHH XYZ 09/2016 ­ 09/2018
 15. Vị trí 2

  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự

 16. Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự
  Trưởng phòng nhân sự

Download tài liệu Mẫu Danh sách hồ sơ nhân viên File Word, PDF về máy