[Download] Tải Mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán – Tải về File Word, PDF

Mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán

Mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán
Nội dung Text: Mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán

Download


Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán của doanh nghiệp bao gồm các thông tin về chủ nợ và chi tiết việc thanh toán nợ cho các chủ nợ nhằm phục vụ cho thủ tục giải thể của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán được chia sẻ dưới đây!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán File Word, PDF về máy

Mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán

 1. (Tên doanh nghiệp)  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ………………… Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
      

  DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ SỐ NỢ ĐàTHANH TOÁN

  Tên doanh nghiệp: ……………..……………………..……………………..……………………..……………………..…

  Mã số doanh nghiệp: ……………..……………………..……………………..……………………..……………………..

  Địa chỉ: ……………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……

  Tên chủ nợ Số nợ Thời điểm  Địa điểm thanh  Phương thức  Ghi chú
  Loại nợ
  thanh toán toán thanh toán

  Nợ lương

  Nợ trợ cấp thôi việc

  Nợ bảo hiểm xã hội

  Nợ thuế

  Các khoản nợ khác

  Quyền lợi khác của người 
  lao động theo thỏa ước lao 
  động tập thể và HĐLĐ đã 
  ký kết

 2. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung kê khai.

  Người lập biểu …, ngày … tháng … năm …

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  CỦA DOANH NGHIỆP

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán File Word, PDF về máy