[Download] Tải Mẫu Công văn xin trả lại con dấu – Tải về File Word, PDF

Mẫu Công văn xin trả lại con dấu

Mẫu Công văn xin trả lại con dấu
Nội dung Text: Mẫu Công văn xin trả lại con dấu

Download


Đối với những doanh nghiệp có dấu tròn do cơ quan công an cấp thì khi doanh nghiệp giải thể phải làm thủ tục trả lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu tròn theo quy định. Dưới đây là Mẫu Công văn xin trả lại con dấu được TaiLieu.VN chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Công văn xin trả lại con dấu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Công văn xin trả lại con dấu File Word, PDF về máy

Mẫu Công văn xin trả lại con dấu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Công văn xin trả lại con dấu

 1. (Tên doanh nghiệp) CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:   …, ngày … tháng … năm .. 

  Kính gửi:  Phong C
  ̀ ảnh sát quản lý hành chính về  Trật tự  xã hội ­ Công an tỉnh/ thanh phô
  ̀ ́ 
  ……

  1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………..………………………………  

  2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

  3. Mã số  doanh nghiệp: ……….. do Sở  kế  hoạch và đầu tư  ……….. cấp đăng ký lần đầu 
  ngày  ………. Cấp đăng ký thay đổi lần ………..… ngày ………..…

  4. Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………

  Họ và tên: ………………………………………………………………………………… 

  Giới tính: ………………………………………………………………………………….

  Chức danh: ………………………………………………………………………………..

  Bằng công văn này, kính trình bày với Quý cơ quan việc như sau:

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty kinh doanh không có hiệu quả và hiện nay các  
  cổ đông trong Công ty không thống nhất được phương án để  tiếp tục hoạt động kinh doanh  
  của công ty 

  Vì vậy, Đại hội đồng cổ  đông công ty quyết định chấm dứt hoạt động của công ty theo quy  
  định của pháp luật.
  Vậy, doanh nghiệp gửi công văn này đề nghị cơ quan Công an làm thủ tục thu hồi lại con dấu  
  pháp nhân của công ty để Doanh nghiệp tiếp tục tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của 
  công ty theo đúng trình tự pháp luật quy định.

  Doanh nghiệp cam kết:

  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

  Nơi nhận: ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  ­ Phòng  CỦA DOANH NGHIỆP

  ­ Bộ Công an; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  ­ Lưu văn phòng;

Download tài liệu Mẫu Công văn xin trả lại con dấu File Word, PDF về máy