[Download] Tải Mẫu Công văn cam kết – Tải về File Word, PDF

Mẫu Công văn cam kết

Mẫu Công văn cam kết
Nội dung Text: Mẫu Công văn cam kết

Download


Mẫu công văn cam kết là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để cam kết trước một/một số chủ thể có thẩm quyền/có liên quan về một hoặc một số sự việc nào đó. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu Công văn cam kết được chia sẻ dưới đây.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Công văn cam kết – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Công văn cam kết File Word, PDF về máy

Mẫu Công văn cam kết

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Công văn cam kết

 1. TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1)                           CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    
           
  Số:       /…. (3)  ­….(4)….                                                                    ­­­­­­­­­­­­­­
  V/v …….. (6) ………                                                                  …. (5)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…
  Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….
  Thực hiện hợp đồng số …../20…../…..­……/DC ký ngày …… tháng ……. năm 20……… giữa Công ty Cổ 
  phần ……….. và Công ty TNHH ………… về việc  thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi 
  loại hình doanh nghiệp nay Công ty TNHH ………………… đã bàn giao…………………. (Số 
  lượng: ……………bản);…………………. và ……………….. cho Công ty cổ phần hệ …………………….. theo quy 
  định tại hợp đồng dịch vụ. Tuy nhiên,  trong …………………. cấp  ngày….. tháng …. năm 20…………….có 
  một số thông tin sai lệch cụ thể như sau:
  + ………………………………………………………………………………………………..
  + ………………………………………………………………………………………………..
  Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiến hành thay lý hợp đồng dịch vụ tư vấn này, công ty 
  TNHH …………………… cam kết tiến hành sửa đổi, hiệu đính sai lệch trên trong lần điều chỉnh giấy 
  chứng nhận đầu tư tiếp theo của Công ty cổ phần …………………..  mà không tính phí dịch vụ cho 
  những sai lệch này.
  Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý Công ty.
  Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.
                     ĐẠI DIỆN CÔNG TY
  Nơi nhận:
  ­ Như trên;
  ­ Lưu : VT

Download tài liệu Mẫu Công văn cam kết File Word, PDF về máy