[Download] Tải Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình – Tải về File Word, PDF

Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
Nội dung Text: Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Download


Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
(Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 12 /2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình – Tải về File Word, PDF

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
BỘ XÂY DỰNG

———-

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ *
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Trang bìa 1 (màu đỏ)

Trang bìa 2 (màu trắng)

BỘ XÂY DỰNG

———-

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ảnh 3×4 (đóng dấu nổi của cơ quan trực…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình File Word, PDF về máy

Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

 1. Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
  (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
  ban hành theo Quyết định số: 12 /2005/QĐ-BXD
  ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
  GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  BỘ XÂY DỰNG
  ———-

  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ *
  GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG
  TRÌNH

  Trang bìa 1 (màu đỏ) Trang bìa 2 (màu trắng)

  BỘ XÂY DỰNG
  ———-

  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
  GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG
  TRÌNH

  Ảnh 3×4
  (đóng dấu nổi
  của cơ quan trực (Chữ ký của người
  tiếp cấp chứng được cấp chứng chỉ)
  chỉ)

  Chứng chỉ này có giá trị từ ngày …. tháng …..

 2. năm…..
  Số chứng chỉ : ** / A(B) đến ngày ….. ngày ….. tháng … năm …….

  Trang 3 (màu trắng) Trang 4 (màu trắng)

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Xử lý vi phạm của cơ quan thanh tra:
  —–
  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG …………………………………………………………………………………………

  – Cấp cho ông/bà: …………………………………………………………………………………………
  – Ngày tháng năm sinh:
  …………………………………………………………………………………………
  – Quốc tịch:
  – Số CMND (hoặc hộ chiếu): …………………………………………………………………………………………
  – Nơi thường trú:
  …………………………………………………………………………………………
  – Trình độ chuyên môn:
  Được hành nghề giám sát thi công xây …………………………………………………………………………………………
  dựng:
  …………………………………………………………………………………………
  – Loại công trình
  – Lĩnh vực chuyên môn giám sát …………………………………………………………………………………………
  Chứng chỉ này có giá trị trong phạm vi
  *** …………………………………………………………………………………………

  ………, ngày ….. tháng ….. năm …………………………………………………………………………………………
  …. …………………………………………………………………………………………
  TL.BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY
  DỰNG …………………………………………………………………………………………
  ( Ký, họ và tên, đóng dấu) …………………………………………………………………………………………

  Trang 5 (màu trắng) Trang 6 (màu trắng)

  Trách nhiệm của người
  được cấp chứng chỉ

  – Hành nghề giám sát thi công xây
  dựng công trình theo nội dung chứng chỉ
  này.
  – Không được tẩy xoá, sửa chữa nội
  dung chứng chỉ.
  – Không được cho thuê, mượn chứng
  chỉ này để hành nghề.

 3. Trang bìa 7 (màu trắng) Trang bìa 8 (màu đỏ)

  Ghi chú: * Chứng chỉ có 8 trang, kích thước 85×125.
  ** Số chứng chỉ: có 02 nhóm số theo mã vùng điện thoại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  và 4 số số thứ tự cấp tại địa phương.
  (Ví dụ chứng chỉ hành nghề cấp ở Hà Nội ghi là : 04 – 0001, TPHCM ghi là : 08 – 0002 v.v… )
  có thêm chữ cái A (B) nếu là cấp lại lần 1 (2).
  *** Ghi rõ giá trị hành nghề trong phạm vi cả nước hay giới hạn vùng sâu vùng xa (huyện, tỉnh).

Download tài liệu Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình File Word, PDF về máy