[Download] Tải Mẫu chấp thuận doanh nghiệp khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định – Tải về File Word, PDF

Mẫu chấp thuận doanh nghiệp khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định

Mẫu chấp thuận doanh nghiệp khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định
Nội dung Text: Mẫu chấp thuận doanh nghiệp khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định

Download


Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ;Mẫu chấp thuận doanh nghiệp khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu chấp thuận doanh nghiệp khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu chấp thuận doanh nghiệp khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định File Word, PDF về máy

Mẫu chấp thuận doanh nghiệp khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu chấp thuận doanh nghiệp khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định

 1. Mẫu chấp thuận doanh nghiệp khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo
  tuyến cố định

  Cơ quan quản lý tuyến (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

  Số: ……………… /………….. ……………….., ngày ……… tháng…….. năm ……..

  CHẤP THUẬN DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THỬ

  VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

  Tuyến: ………………………………………….đi………………………………………và ngược lại

  Bến đi: ……………………….Bến đến: ……………………….. Cự ly vận chuyển: ………..km

  Kính gửi: ……………………………………………………………………….(2)

  Ngày ……tháng……năm………(2) nhận được Giấy đăng ký số …../…. ngày …tháng
  ……năm …… của …………..(1) về việc “Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe
  ôtô theo tuyến cố định”.

  Sau khi nghiên cứu phương án chạy xe, đối chiếu với các quy định hiện
  hành; …………….(1) chấp thuận việc khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo
  tuyến cố định như sau:

  Tuyến: …………………………đi……………………………. và ngược lại

 2. Bến đi: Bến xe …………………………….. ….(thuộc tỉnh………………………..);

  Bến đến: Bến xe …………………………… …(thuộc tỉnh ………………………..)

  Cự ly vận chuyển:……………….. km

  Mã số tuyến: ………………………………

  Danh sách xe đăng ký chạy thử: ……………………………………………

  Thời gian khai thác thử tối đa 180 ngày kể từ ngày chấp thuận khai thác
  thử.

  Thời hạn doanh nghiệp đăng ký tham gia khai thác: Trong vòng 30 ngày kể
  từ chấp thuận khai thác thử.

  (Đối với tuyến liên tỉnh, hai Sở GTVT (GTCC): …………………………. có trách
  nhiệm thông báo đến các doanh nghiệp vận tải khách có trụ sở hoặc trụ sở chi
  nhánh đóng trên địa bàn tỉnh ………… và tỉnh………………….về tuyến vận chuyển
  khách nói trên để các doanh nghiệp có nguyện vọng tham gia khai thác tuyến nói
  trên đăng ký chạy thử theo quy định)

  Trước ngày …..tháng…..năm………….(2) có tránh nhiệm báo cáo kết quả
  chạy thử bằng văn bản với cơ quan quản lý tuyến, cơ quan quản lý tuyến sẽ căn cứ
  báo cáo kết quả chạy thử ra văn bản công bố chính thức để các doanh nghiệp tiếp
  tục khai thác hoặc công bố huỷ bỏ tuyến.

  Sau thời gian khai thác thử nếu không nhận được đề nghị công bố tuyến của
  ít nhất 01 doanh nghiệp tham gia khai thác tuyến, tuyến nói trên đương nhiên được
  huỷ bỏ.

 3. (Đối với tuyến do Cục Đường bộ Việt Nam ra văn bản mở tuyến, Cục uỷ
  quyền cho bến xe 2 đầu tuyến chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp được tham
  gia khai thác thử để phân công ngày giờ xuất bến và đến bến cụ thể của từng xe
  trong thời gian chạy thử).

  (Đối với các tuyến liên tỉnh bản báo cáo kết quả chạy thử phải có xác nhận
  của Sở GTVT, GTCC hoặc bến xe 2 đầu tuyến).

  Nơi nhận: Cơ quan quản lý tuyến

  – Sở GTVT (GTCC) 2 đầu tuyến (đối với (Ký tên, đóng dấu)
  tuyến liên tỉnh);

  – Các DN đăng ký mở tuyến;

  – Bến xe hai đầu tuyến;

  – Lưu cơ quan quản lý tuyến.

  Ghi chú:

  (1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến.

  (2) Ghi tên DN đăng ký mở tuyến

Download tài liệu Mẫu chấp thuận doanh nghiệp khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định File Word, PDF về máy