[Download] Tải Mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
Nội dung Text: Mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Download


Mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường dành cho doanh nghiệp xã hội được ban hành ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường File Docx, PDF về máy

Mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

 1. (Tên doanh nghiệp) CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ­­­­­­­­ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: ………. …, ngày … tháng … năm …

  CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XàHỘI, MÔI TRƯỜNG

  Kính   gửi:   Phòng   Đăng   ký   kinh   doanh   tỉnh,   thành   phố   ………   (ghi   địa   phương   cấp  
  tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở ­ ví dụ: tỉnh Băc Ninh, Thành ph
  ́ ố 
  ̀ ̣ ,…)
  Ha Nôi

  Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………….

  Mã số doanh nghiệp:                                   

  [Chú thích: Bỏ trống trong trường hợp nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới]

  Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối 
  với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định 
  của Luật Doanh nghiệp và các nghị  định hướng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ 
  các hoạt động vì Mục tiêu xã hội, môi trường như cam kết sau đây:
  1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết

  [Chú thích: doanh nghiệp có thể  điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn  
  bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này]

  Các   vấn  đề   xã  hội,   môi   trường   mà   doanh Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh 
  nghiệp nhằm giải quyết nghiệp

  ……………………………………………….. …………………………………………………..

   [Chú thích: miêu tả  các vấn đề  bất cập về    [Chú thích: miêu tả  cách thức, phương thức  
  xã hội, môi trường mà doanh nghiệp mong  kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành,  
  muốn giải quyết thông qua các hoạt động  như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu đến từ  
  kinh doanh] đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, xã hội, môi  
  trường   (định   tính/định   lượng)   dự   kiến   đạt  
  được? Nêu nhóm đối tượng hưởng lợi. Lý giải  
  tại sao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  
  lại góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi  
  trường như miêu tả tại cột bên.]

 2. 2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi 
  trường.

  [Chú thích: doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn dưới đây]

  □ Không thời hạn.

  □ …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: …. /…./…………

  3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ  lại để  tái đầu tư  cho các Mục tiêu xã  
  hội, môi trường đã đăng ký.

  [Chú thích: Theo Khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp  thì mức lợi nhuận tối thiểu hằng năm  
  mà doanh nghiệp phải giữ lại là 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp. Doanh  
  nghiệp phải xác định mức lợi nhuận giữ  lại hằng năm từ  51% đến 100% tổng lợi nhuận  
  hằng năm của doanh nghiệp].

  Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trường hợp doanh nghiệp  
  có lợi nhuận).

  4. Nguyên tắc và phương thức xử  lý số  dư  tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể 
  hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh  
  nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ.

  [Chú thích: Doanh nghiệp có thể điền hoặc bỏ trống nội dung này. Tuy nhiên, doanh nghiệp  
  cần lưu ý.

  Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị  định 96/2015/NĐ­CP hướng dẫn chi Tiết thi hành Luật Doanh  
  nghiệp: trường hợp chấm dứt Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường của doanh  
  nghiệp xã hội, toàn bộ số dư tài sản hoặc tài chính còn lại của các Khoản viện trợ, tài trợ đã  
  được nhận phải chuyển lại cho cá nhân, cơ  quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ  hoặc chuyển  
  cho doanh nghiệp xã hội khác, tổchức khác có Mục tiêu xã hội tương tự.

  Theo và Khoản 3 Điều 8 Nghị định 96/2015/NĐ­CP hướng dẫn chi Tiết thi hành Luật Doanh  
  nghiệp: trường hợp giải thể doanh nghiệp xã hội, số dư  tài sản hoặc tài chính còn lại đối  
  với nguồn tài sản, tài chính mà doanh nghiệp xã hội đã được nhận phải được trả lại cho cá  
  nhân, cơ  quan, tổ  chức đã viện trợ, tài trợ  hoặc chuyển cho doanh nghiệp xã hội khác, tổ  
  chức khác có Mục tiêu xã hội tương tự.]

  5. Chữ ký

  [Chú thích: trường hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì người  
  sau đây ký và ghi rõ họ tên]

  a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân.

  b. Đối với công ty hợp danh: các thành viên hợp danh.

  c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:

  ­ Các thành viên là cá nhân.

  ­ Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ 
  chức.

 3. d. Đối với công ty cổ phần.

  ­ Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung 
  cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập;

  ­ Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập  
  là tổ  chức. Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo  ủy quyền đối với cổ 
  đông khác là tổ  chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký  
  vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.

  [Chú thích: trường hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành  
  lập, thì người sau đây ký và ghi rõ họ tên]

  a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân.

  b. Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ  phần: người đại diện  
  theo pháp luật.

  6. Tài liệu kèm theo

  [Chú thích: trường hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành  
  lập thì nộp kèm theo các giấy tờ sau đây]

  □ Quyết định của doanh nghiệp thông qua các nội dung trên.

  □  Bản sao hợp lệ  biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành  
  viên trở  lên, của Chủ  sở hữu công ty hoặc HĐTV hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty 
  TNHH một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên 
  hợp danh đối với công ty hợp danh khi thông qua nội dung trên.

Download tài liệu Mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường File Docx, PDF về máy