[Download] Tải Mẫu Biên bản xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (Mẫu số 56/BB-XLHHVP) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (Mẫu số 56/BB-XLHHVP)

Mẫu Biên bản xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (Mẫu số 56/BB-XLHHVP)
Nội dung Text: Mẫu Biên bản xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (Mẫu số 56/BB-XLHHVP)

Download


Mẫu Biên bản xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng là văn bản được lập ra nhằm ghi chép về việc tiến hành xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị dư hỏng. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (Mẫu số 56/BB-XLHHVP) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (Mẫu số 56/BB-XLHHVP) File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (Mẫu số 56/BB-XLHHVP)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (Mẫu số 56/BB-XLHHVP)

 1. Mẫu số 56/BB­XLHHVP
  Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT­BCA 
  ngày 20/3/2019
  ………………..(1)                                          CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ………………..(2)                                          Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…………/BB­XLHHVP

  BIÊN BẢN 
  Xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng

  Căn   cứ   Quyết   định 
  số:……………………………………ngày………/………/………..do………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ký   về   việc 
  (3)
  :……………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Hôm   nay,   hồi………..giờ………..phút, 
  ngày………../………../………..tại(4)……………………………………………………………………………………………………………
  Chúng tôi gồm: (họ tên, chức vụ, đơn vị)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Tiến hành xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị dư hỏng của:
  Ông(Bà)/Tổ   chức(Tên   tổ   chức,   người   đại   diện   theo   pháp 
  luật):………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………../…………………./………………………Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………….
  Nghề   nghiệp/Lĩnh   vực   hoạt   động   hoặc   Mã   số   doanh 
  nghiệp:………………………………………………………………………………………………………
  Nơi   ở   hiện   tại/Địa   chỉ   trụ 
  sở:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  CMND   hoặc   CCCD   hoặc   hộ   chiếu/GCN   đăng   ký   hoặc   GP   thành   lập 
  số:………………………………………………………………………………
  Ngày   cấp:…………………………………………………………………Nơi 
  cấp:………………………………………………………………………………………………………………………
  Tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng bao gồm(5):

  STT TÊN HÀNG HÓA, VẬT PHẨM SỐ  ĐƠN VỊ  ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI, SỐ HIỆU, NHÃN HIỆU, KÝ  GHI CHÚ
    LƯỢNG TÍNH HIỆU, SỐ ĐĂNG KÝ (NẾU CÓ), XUẤT XỨ (NẾU CÓ), 
  TÌNH TRẠNG

  ­   Giao   cho   Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… là   đại   diện   cơ 
  quan, tổ  chức:………………………………………………………………………………………………………………………….. có trách nhiệm tổ  chức bán đấu giá ngay 
  số tang vật vi phạm hành chính nêu trên trước ngày………./………./………….., nộp số tiền thu được vào tài khoản tạm gửi mở 
  tại Kho bạc Nhà nước:………………………………………………………………………………  và thực hiện theo đúng quy định tại Luật xử  lý vi 
  phạm hành chính.
  Biên bản này được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau, 01 bản giao cho  người hoặc đại diện 
  tổ   chức   vi   phạm,   01   bản   giao   cho   ô ng/bà:………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………
  có trách nhiệm tổ chức bán đấu giá, 01 bản lưu hồ sơ cơ quan xử lý vi phạm hành chính.
  Biên bản lập xong hồi………giờ………phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe  
  công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây./.

  ĐẠI DIỆN CÁ NHÂN, ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
  TỔ CHỨC VI PHẠM TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ (Ký; ghi rõ họ tên)
  (Ký; ghi rõ họ tên) (Ký; ghi rõ họ tên)

 2. (1) Tên cơ quan chủ quản; (2)  Tên đơn vị của người có thẩm quyền lập biên bản ; (3) Ghi rõ tên gọi của Quyết định xử phạt hoặc Quyết định chuyển hồ sơ VPHC đến cơ quan điều tra; (4) Ghi  
   
  rõ điạ điểm lập biên bản; (5) Trường hợp xử lý nhiều tang vật vi phạm hành chính thì phải lập bảng thống kê riêng kèm theo Biên bản này

Download tài liệu Mẫu Biên bản xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (Mẫu số 56/BB-XLHHVP) File Word, PDF về máy